Gå till innehåll

Krisinformation

Sök


Sverige har sedan i höstas ett ansträngt effektläge med bland annat stundtals höga elpriser. Se lägesraport 6/2-23

Det europeiska, och således även det svenska, energisystemet är påverkat till följd av en rad faktorer, men främst av en minskad leverans av naturgas från Ryssland till Europa och till viss del även av minskade importflöden på el från Ryssland till
Baltikum och Finland. För Sveriges elsystem består konsekvenserna primärt av höga elpriser. Det, för årstiden, milda vädret i Europa och Sverige medför för närvarande lite lägre priser än de var i november och december. Dock är priserna
fortfarande höga jämfört hur det sett ut historiskt.

Till det försämrade omvärldsläget tillkommer ett ökat importbehov då kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 är tagen ur drift fram till den 19 mars 2023. Detta tillsammans med det osäkra omvärldsläget, som medför försämrade importmöjligheter, gör att bedömningen av risken för effektbrist är reell.
Det ansträngda effektläget kan dock mildras om alla hjälps åt att minska eller flytta förbrukningen av el vid effekttoppar som oftast inträffar på morgnar och kvällar – likt den trend som observerats sedan september 2022. Om förbrukningen minskas
med 2 procent under topplasttimmarna sker en tydlig förbättring av effekttillräckligheten.

Fakta

En rad samverkande omvärldsfaktorer under 2022 såsom inställda gasleveranser från Ryssland till Europa och avställd kärnkraft i Frankrike har medfört att priserna har skjutit i höjden.. Omfattande gasleveranser från andra leverantörer än
Ryssland har fyllt på gaslagerna i Europa i större utsträckning än tidigare förväntat. I kombination medförbättrade nivåer i vattenmagasinen i Norge samt minskad elförbrukning i Sverige har dock situationen förbättrats jämfört med läget under
hösten 2022, plötsliga bortfall av produktion kan dock snabbt minska marginalerna i kraftsystemet. Reparationen av den tredje reaktorn vid kärnkraftverket i Olkiluoto OL3 pågår och
reaktorn återupptar ordinarie drift 11 mars.
Reparationsarbetet på Ringhals 4 pågår till den 19 mars.
Elanvändningen minskade med 8,2 procent i december jämfört med december 2021, korrigerat för temperatur- och kalendereffekter (vilket följer utvecklingenunder föregående månader: september, oktober, november och december). Både år 2021 och 2022 har december varit relativt kallt i elområde 3 och 4, vilket stärker antagandet om att elanvändare i större utsträckning minskat användningen under topplasttimmarna och flyttat sin elanvändning från dessa timmar. Den minskade
elanvändningen förbättrar prognosen för vintern 2022/23 över antalet timmar som Sverige är importberoende.
Enligt den tillförlitlighetsnorm som Energimarknadsinspektionen på regeringens uppdrag tagit fram, ska produktion och import av el kunna täcka hela det förväntade förbrukningsbehovet 99,989 procent av tiden under ett år. Flera av scenarierna som Svenska kraftnät tog fram under hösten 2022 pekade på att denna
norm inte kunde uppfyllas på grund av ovan angivna faktorer och därav att risken för bortkoppling bedömdes vara reell. Den minskade elanvändningen under september-december samt bättre importmöjligheter av el på grund av större gaslager än väntat i Europa förbättrar dock prognosen för resterande del av
vintern. Kan förbrukningsminskningen fortsätta under februari och mars minskar risken för effektbrist och vi uppnår tillförlitlighetsnormen. Med lägre elpriser riskerar dock incitamentet att dra ner förbrukningen minska.
Svenska kraftnät rekommenderar även fortsättningsvis att samhällsviktig verksamhet ser över sin kontinuitetsplanering kopplat till beroende av el och vidtar åtgärder om det erfordras.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram planeringsstöd för bortfall av energi: Planeringsstöd för bortfall av energi (msb.se)

Scenarier/möjliga händelseutvecklingar

Svenska kraftnät följer utvecklingen noggrant och har analyserat hur ett antal scenarier och hur förändrade omvärldsfaktorer skulle kunna påverka effekttillräckligheten under vintern 2022/23. Utfallsrummet i resultat är stort men återspeglar samtidigt de stora osäkerheter som finns i omvärldens utveckling. Nedan beskrivs övergripande olika typer av faktorer som kan påverka eleffektläget.

Bäst utveckling, (dvs låg påverkan)

- En fortsatt mild och blåsig vinter i Sverige och Europa
- Inget bortfall av större produktionskällor
- Nivåerna i vattenmagasinen i Sverige och Norge är fortsatt höga
- Den observerade trenden gällande minskad elförbrukning håller i sig och ligger under 2021 års nivåer
- Säker och stabil elproduktion i Europa

Sämst utveckling, (dvs hög påverkan)

- Kall februari med lite eller ingen blåst i Sverige och Europa. Detta skulle sannolikt leda till högre priser samt minska marginalerna i kraftsystemet.
- Bortfall av större produktionskällor i Sverige eller i Europa (på grund av reparation/översyn eller annan orsak)
- Bortfall av importmöjlighet via sjökablar till andra länder (på grund av reparation/översyn eller annan orsak)
- Länder med stor andel naturgas i sin energimix lyckas inte ersätta den ryska naturgasen till vintern 2023/2024.

Mest trolig utveckling
(utifrån dagens förutsättningar 6/2-2023)

- Större importberoende under vintern 2022/23 än tidigare år
- Fortsatt höga elpriser
- Olkiluoto 3 är tagen ur drift fram till början av februari men i dagsläget ser Svk inte någon risk för effektbrist på grund av detta. Om det kommer fler perioder med kyla och lite vind kan läget bli mer ansträngt.
- Fortsatt milt väder under v. 6.

Åtgärder

För att möta de konsekvenser som identifierats pågår ett arbete på Svenska kraftnät tillsammans med andra myndigheter, nätbolag och elproducenter för att i möjligaste mån förebygga effektbrist samt att kunna hantera en eventuell effektbristsituation på ett så kontrollerat sätt som möjligt. Vidare har Svenska kraftnät fått flera regeringsuppdrag som syftar till att förebygga en effektbrissituation samt dämpa de höga elpriserna eller mildra konsekvenserna av dem.

Nedan följer några exempel på aktiviteter och åtgärder som skett i närtid, pågår - eller som ska ske:

Stöd till elanvändare
Energimarknadsinspektionen, Ei, har godkänt Svenska kraftnäts förslag om elstöd till privatpersoner med eget elnätsavtal för perioden november och december 2022.
Regeringen ska nu ta fram en förordning och besluta vilken myndighet som ska betala ut elstödet.

Förebyggande åtgärder för att minska risken för en effektbristsituation

Effektreserven om 562 MW är tillgänglig fram till 15 mars.
Energimyndigheten startade en förbrukningsdämpande kampanj den 4 oktober 2022 i syfte att minska elanvändningen. Svenska kraftnät stödjer Energimyndigheten genom att sprida information.

Förberedande åtgärder inför en eventuell manuell
förbrukningsfrånkoppling (MFK)

För att en eventuell frånkoppling ska kunna ske så kontrollerat som möjligt arbetar Svenska kraftnät med att förbereda både den egna organisationen och elförsörjningens aktörer på själva bortkopplingen. Därtill samverkar och informerar Svenska kraftnät med länsstyrelser kring vad en eleffektbrist och
manuell förbrukningsfrånkoppling innebär för att de ska kunna förbereda aktörer i länen. Svenska kraftnät för även en tät dialog med departementet samt berörda myndigheter som Energimyndigheten och MSB.

Övriga åtgärder

-Svenska kraftnät har sedan tidigare stärkt beredskapen kring sina anläggningar med anledning av det försämrade säkerhetsläget.
-Svenska kraftnät anpassar löpande säkerhetsåtgärderna utifrån hur säkerhetsläget utvecklas.
-Svenska kraftnät vill understryka vikten av att anmäla säkerhetshotande händelser eller verksamhet till Säkerhetspolisen.

Kontakta även gärna Svenska kraftnät angående händelser och verksamhet som avviker från normalbilden. Den sammantagna informationen möjliggör för Svenska kraftnät att skapa en mer heltäckande lägesbild.

Lägesfunktionen
lagesbild@svk.se

Senast uppdaterad