Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Ändring av tillståndspliktig verksamhet

Miljöbalken ställer krav på den som innehar en fastighet eller utövar en verksamhet där cisterner ingår. Det är den som äger en cistern som är ansvarig för lagring och hantering av olja och andra brandfarliga vätskor. Skulle olyckan vara framme och du inte har följt reglerna kan det uppstå problem med ersättning från försäkringsbolag för mycket kostsamma saneringar av mark och grundvatten samt eventuella skadestånd. Cisterner, oavsett tillverkningsmaterial, utsätts för olika angrepp såsom materialutmattning, rost m.m. Därför finns det regler för hur ofta olika cisterner ska kontrolleras. Bestämmelser kring cisterner finns främst i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2021:10). Hur ofta man måste besikta cisternen beror bland annat på vilket korrosionsskydd den har och ifall den ligger inom ett vattenskyddsområde. Cisternkontroll ska utföras av ett ackrediterat företag (för mer information besök www.swedac.se), som man kontaktar för att få besiktningen gjord.

Anmälan av cisterner
Vid installation eller uppställning av cisterner som innehåller brandfarliga vätskor eller spillolja finns krav på att du informerar Miljökontoret om detta. Detta skall ske via blankett om anmälan och ska lämnas in senast 4 veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds. Kravet på skriftlig information gäller för följande installationer/uppställningar:

Cisterner som rymmer mer än 1 kubikmeter.

Rörledningar och slangledningar som är anslutna till cisternen.

Hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor och spillolja i cisterner inom vattenskyddsområde.

Cistern som tas ur bruk:
För en cistern som inte längre används finns tre alternativ när det är dags för kontroll. Antingen kontrolleras cisternen enligt det intervall som gäller och den kan sedan stå kvar till nästa kontroll. Ett alternativ till kontroll är att göra cisternen obrukbar genom att den töms och rengörs och därefter plomberas så att påfyllning inte kan ske. Arbetet ska göras av ackrediterat företag och påfyllningsrör, avluftningsledning och övriga friliggande rördelar ska avlägsnas. Nivåmätare kan innehålla kvicksilver och ska i förekommande fall omhändertas som farligt avfall av företag med behörighet. Det tredje alternativet är att sälja eller på annat sätt avyttra cisternen.

Ifall Ni planerar att ta en cistern ur bruk, skicka avanmälningsblankett till Miljökontoret. Detta så att Miljökontoret kan registrera att er cistern ej längre finns kvar.

Viktigt att känna till om cisterner
En cistern som är placerad inomhus och som rymmer mellan 1 och 10 m3 olja, ska kontrolleras vart 6:e eller vart 12:e år. Detta beroende på ifall cisternen är korrosionsskyddad eller inte.

En cistern belägen utomhus och som är placerad ovan jord (s.k. farmartank) ska kontrolleras vart 6:e eller vart 12:e år. Detta beroende på ifall cisternen är korrosionsskyddad eller inte.

En cistern som är belägen utomhus och som är placerad under jord, ska vanligtvis kontrolleras vart 12:e år.

Första kontrollen, normalt en installationskontroll, ska vara gjord innan anläggningen tas i bruk. Fråga försäljaren av cisternen om det krävs kontroll innan du tar den i bruk.

För en cistern som innehåller mer än 250 liter brandfarlig vätska och som placeras inom ett vattenskyddsområde, finns krav på sekundärt skydd (invallning).

Senast uppdaterad