Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Så fungerar Ydre kommun

De kommunala organen

KOMMUNVALET

Vart fjärde år genomförs allmänna val till kommunfullmäktige på samma sätt som till riksdagen och regionen. Mandaten i kommunfullmäktige fördelas proportionerligt mellan de olika partierna. De partier som väljs in brukar vara samma som i riksdagen, men ibland misslyckas något nationellt parti med att få tillräckligt med röster för att väljas in och ibland väljs ett eller flera lokala partier in. Efter valet tillträder kommunfullmäktige den 15 oktober, medan
den nya kommunstyrelsen och de nya nämnderna vanligtvis tillträder
den 1 januari.

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige sammanträder i regel en gång i månaden och vem som helst får besöka dessa möten. I Ydres kommunfullmäktige sitter 21 ledamöter. Därutöver finns det
14 ersättare som kan gå in om någon ledamot är frånvarande. I kommunfullmäktige fattas de stora övergripande och principiella besluten som gäller hela kommunen. Det är till exempel budget, skattenivå och avgifter som till exempel taxa för vatten och avlopp, renhållning, bygglov, vård- omsorg. Kommunfullmäktige utser också de ledamöter som ska sitta i kommunstyrelsen och nämnderna samt revisorer.

KOMMUNSTYRELSEN LEDER ARBETET

Kommuner är politiskt styrda organisationer där förtroendevalda har ansvar för beslut inom ett stort antal områden. Styrningen av kommunen är en fråga om hur politiska intentioner förmedlas genom organisationen och som blir det utbud av verksamheter som erbjuds medborgarna i kommunen. Kommunstyrelsen (KS) leder det praktiska arbetet i kommunen och fungerar som kommunens regering. Det är kommunens högsta verkställande organ och utses av kommunfullmäktige. Till skillnad från regeringen finns alla partier som har mandat i kommunfullmäktige representerade antingen genom ledamöter eller genom så kallade insynsplatser. Detta är lite speciellt för Ydre.

Kommunstyrelsens ordförande (KSO) utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen i Ydre har har 7 ledamöter och 7 ersättare.


Obligatoriska uppgifter för en kommun


• Förskola, grundskola och gymnasieskola
• Social omsorg
• Plan- och byggfrågor
• Miljö- och hälsoskydd
• Renhållning och avfallshantering
• Vatten och avlopp
• Räddningstjänst
• Civilt försvar
• Biblioteksverksamhet
• Bostäder
• Lokal kollektivtrafik

Exempel på frivilliga uppgifter för en kommun

 

 • Näringslivsutveckling
 • Fritid och kultur
 • Teknisk service
 • Energiförsörjning

Kommunen har obligatoriska och frivilliga uppdrag

Lagar och förordningar anger vad en kommun har för uppdrag. Både det som är obligatoriskt och det som är frivilligt. Kärnan i kommunens obligatoriska uppgifter är myndighetsutövning. Det innebär att kommunerna enligt lag har i uppdrag att fatta beslut som rör kommunens medborgare och företag. För dig som företagare kan det röra sig om brand- och miljötillsyn, bygglov och serveringstillstånd. Enligt kommunallagen har Sveriges kommuner ansvar för flera viktiga samhällsfunktioner. Vissa av uppgifterna måste utföras medan andra är frivilliga och upp till kommunen att själva fatta beslut om. Skötseln av de obligatoriska uppgifterna får överlåtas till aktiebolag, stiftelser eller föreningar.

NÄMNDER
I Ydre ansvarar kommunstyrelsen för all löpande verksamhet. Man ansvarar också för att förbereda ärenden till kommunfullmäktige och för att genomföra kommunfullmäktiges beslut. Det kan vara stadsbyggnad, miljö eller skola. Alla frågor som rör avgifter, taxor och reglemente ska lämnas vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Varje kommun beslutar själv om vilka nämnder man vill ha och vad de ska heta. Det gör att alla kommuner ser olika ut. I några av landets minsta kommuner såsom i Ydre har kommunstyrelsen fått ansvaret för flera nämnders verksamhet. Alla kommuner ska dock ha en myndighetsnämnd som kan utöva oberoende tillsyn över enskilda individer, företag och den egna kommunen inom bland annat byggnation och miljö.

Myndighetsnämnderna i Ydre kommun är:
• Myndighetsnämnden socialtjänst och skola (MSS)
• Myndighetsnämnden byggnation och miljö (MBM)

Exempel på verksamhetsbeslut

 

 • Bygga en ny väg
 • Förändra bemanningen på ett äldreboende
 • Upphandla missbruksvård
 • Starta en ny skola

Myndighet och service

Kärnan i kommunens obligatoriska uppgifter är myndighetsutövning. Det innebär att kommunerna enligt lag har i uppdrag att fatta beslut som rör kommunens medborgare och
företag. För företagare kan det röra sig om brand- och miljötillsyn, bygglov och serveringstillstånd. Den kommunala myndighetsutövningen är noggrant lagreglerad, men förfarandet
kring hur den utförs kan skilja stort beroende på kommun. Det har stor betydelse för den
servicenivå som företagarna upplever i vardagen.
Myndighetsutövningen kan jämföras med den andra kategorin kommunala beslut som rör
kommunens egen verksamhet. Det handlar om driftsfrågor som bibliotek, förskola, gatuunderhåll och äldreboenden. Bevilja bygglov för ett företag eller invånare, bygga en ny väg
eller placera en invånare på behandlingshem.

En politikers vardag

Kommunernas ledande politiker lever ofta i en splittrad vardag:

Kommunernas ledande politiker lever ofta i en splittrad vardag:

 • Förvaltningsfrågor tar en stor del av en kommunpolitikers vardag. Som kommunalråd och högst ansvarig för hur medborgarnas medel används går mycket tid till budgetarbete, lokalförsörjning, finansiering, koncernstyrning och annat som inte syns utåt.
 • Kommunalråd också ledande partiföreträdare och förväntas ägna mycket tid åt att leda sin partigrupp i kommunfullmäktige, delta i kampanj- aktiviteter och vara drivande i partiorgan lokalt, regionalt och ibland nationellt.
 • Kommunalråd förväntas vara kommunföreträdare i bland annat regionala och nationella samverkansorgan och påverkansarbete mot staten.
 • Media är ett regelbundet och inte sällan dagligt inslag i politikernas vardag. Utöver traditionella medier ställs allt högre krav på aktivt deltagande i sociala medier.
 • Medborgarkontakter ska skötas dagligen, där allmänheten begär svar från sina folkvalda på allt från när potthål ska lagas till varför kemiböckerna i högstadiet är utslitna.
 • I många kommuner finns dessutom bara en ensam heltidspolitiker, i vars kalender alla ovanstående punkter trängs med alla formella sammanträden som hör till uppdraget. I Ydre delar tre förtroendevalda kommunalråd på 1,7 heltidstjänst.

Exempel på myndighetsbeslut

 

 • Bevilja bygglov för företag eller invånare
 • Dra in serveringstillståndet för en restaurang
 • Placera en invånare på behandlingshem
 • Betygssättning av en elev