Gå till innehåll
Sök

Revisionsplan

Revisorernas uppdrag
Revisorernas uppdrag definieras i kommunallagens (KL) 12 kapitel. Där fastställs att revisorerna årligen ska granska all verksamhet i den omfattning som följer av god revisionssed. God sed lyfter fram och förtydligar revisorernas uppdrag – ansvarsprövningen – och dess innebörd, samt revisionsprocessen, det vill säga revisionsarbetets innehåll.
Begreppen årligen granska all verksamhet, betyder att revisorerna för varje nämnd och styrelse varje år ska granska, pröva och bedöm om verksamheterna sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Revisionsplan för 2023 Pdf, 394 kB.

Senast uppdaterad