Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Energi- & bränsleproduktion

Biogasanläggningar

Funderar ni på att starta upp en biogasanläggning? Nedan finns information om vilka regler och lagar du bör ha koll på inför byggnation och produktion av biogas.

Bygglov enligt plan och bygg-lagen (PBL)

När behövs bygglov inom lantbruket?

På lantbruksfastigheter finns undantag från kravet på att söka bygglov för byggnation för ”lantbrukets behov”. Men vad räknas som lantbrukets behov? Undantaget är gammalt och därmed även tolkningen av vad som ryms inom ”lantbrukets behov”.

Om man bygger en biogasanläggning där man rötar egen gödsel och använder biogasen i huvudsak för eget behov kan vara en sådan gräns. Dock är det alltid kommunen som avgör och man ska anmäla sina byggnadsplaner dit. Därefter avgör kommunen om bygglov behövs. Ansökan och ritningar lämnas in till Myndighetsnämnden Byggnation och Miljö. Viktigt att man får ett startbesked innan bygget startar.

Miljöprövning enligt Miljöbalken

En biogasanläggning behöver alltid göra en anmälan (till kommunen) eller tillståndsansökan (till länsstyrelsen). Biogasanläggningen är anmälningspliktig om den producerar mindre än 3 000 MWh biogas per kalenderår och om anläggningen rötar stallgödsel och högst tar emot 500 ton övrigt icke farligt avfall per år. Om biogasanläggningen producerar mer än 3 000 MWh biogas per år, och rötar stallgödsel samt tar emot max 500 ton övrigt icke farligt avfall är den tillståndspliktig. Om biogasanläggningen vill ta emot mer än 500 ton avfall per år eller uppgradera biogasen till fordonsgas behöver företaget inkludera och beskriva detta i sin tillståndsansökan, eftersom det i sig också är tillståndspliktigt. Företaget anger då olika ”verksamhetskoder” för sin verksamhet i tillståndsansökan. Dessa koder används sedan för att bestämma myndigheternas tillsynsavgift. En gård med tillståndspliktig djurhållning ska inkludera sin biogasanläggning i den tillståndspliktiga verksamheten som redan bedrivs på gården. Man kan alltså inte längre ha en tillståndspliktig djurhållning, men en anmälningspliktig biogasanläggning.

Animaliska (ABP)

Allt substrat som kommer från djurriket är animaliska biprodukter. Förordningen är till för att förhindra/minska risken att smitta sprids i samband med att material flyttas. Grundregeln är att alla ABP produkter i en biogasanläggning ska hygieniseras (t.ex. 70 grader i en timme med partikelstorlek <12 mm), dock finns det undantag. En ansökan ska lämnas in till Jordbruksverket där man beskriver vad man ska röta och hur det ska gå till. Är det gödsel från max tre gårdar kan det räcka med en an­mälan, det är dock Jordbruksverket som avgör.

Sevesolagen

Verksamheter som lagrar och hanterar farliga kemikalier kan vara berörda av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Sevesoverksamheter på den högre kravnivån omfattas av krav på säker­hetsrapport och tillstånd enligt miljöbalken. För Sevesoverksamheter på den lägre kravnivån krävs anmälan och handlingsprogram. Länsstyrelsen arbetar med tillsyn vid verksamheter som omfattas av Sevesolagen. För brandfarliga gaser är gränsmängderna 10 ton för den lägre kravnivån och 50 ton för den högre. Eftersom gårdsanläggningar normalt inte lagrar gasen kommer de inte upp till den lägre kravnivån.

Energiskatt på elproduktion

Om du producerar el av biogas ska du normalt betala skatt. Skatten ska betalas när du förbrukar den själv eller levererar till någon som inte betalar skatt på elen.

Om du inte yrkesmässigt levererar någon el finns det undantag om den installerade generatoreffekten är under 50 kW. El som överförs till ett konsumtionspliktigt nät är dock alltid skattepliktig.

Fastighetsdeklaration

En biogasanläggning som byggs på en gård ingår i lantbrukets byggnader/byggnadsinventarier och därmed blir det ingen fastighetsskatt att betala på taxeringsvärdet. Byggs däremot biogasanläggningen som en egen juridisk person (t.ex. samrötningsanläggning) räknas biogasanläggningen som en industrifastighet och taxeringsvärdet beskattas med 0,5 % årligen. 0,5 % låter inte så mycket men kan lätt bli över 50 000 kr/år för en normalstor samrötningsanläggning.

Hållbarhets- och anläggnings-besked

Om biogasen uppgraderas till fordonsbränsle krävs det att det sker på ett hållbart sätt. Det regleras i Hållbarhetsdirektivet och ansökan lämnas till Energimyndigheten. Ett kontroll­system ska upprättas och årlig rapportering ska lämnas in för att fastställa att det har skett på ett hållbart sätt. I de flesta fall är det företaget som säljer fordonsgasen till slutkund som hanterar hållbarhetsbesked. De kommer dock kräva av sina underleverantörer att biogasen är framställd på ett hållbart sätt. Om biodrivmedel produceras utan hållbarhetsbesked får inte biodrivmedlet skattebefrielse enligt lagen om punktskatt. Om livsmedelsbaserade grödor rö­tas krävs förutom hållbarhetsbesked även anläggningsbesked. Bland annat får vissa marker inte användas för odling till bränsleproduktion. Anläggningsbesked hanteras av Energimyndigheten.

Lagen om brandfarlig och explosiv vara (LBE)

I samband med att man kontaktar kommunen angående bygglov anmäler man till kommunens Räddningstjänst att man kommer att hantera biogas. Tillståndet prövas för att identifiera och fastställa risker med brand och explosion.

Lagen om skydd mot olyckor

Lagen om skydd mot olyckor är till för att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö mot olyckor. Ansvaret ligger på stat, kommun och enskilda företag. Lagen reglerar hur samhället ska organisera räddningstjänsten. Som företagare ska du arbeta förebyggande för att olyckor och tillbud ej ska inträffa och ha en beredskapsplan om olyckan är framme.

Lagerhållare och punktskatt

Den som producerar biogas ska ansöka om att bli lagerhållare. Ansökan lämnas till Skatteverket. Mängden biogas som har producerats ska därefter deklareras via en punktskatte­deklaration, vanligtvis en gång per år. Beroende på vad gasen har använts till, samt om den är såld till annat företag avgör sedan hur skatten (energi- och koldioxidskatt) på biogasen ska deklareras. I de flesta fall ansöker man om att få tillbaka skatten i sam­ma deklaration och summan skatt att betala blir därmed noll kronor.

Skriva
Joakim Ekström

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Oscar Lunnbäck
oscar.lunnback@ydre.se
0381-66 12 23

Senast uppdaterad