Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppgifter och ansvar

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen har under kommunfullmäktige ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter samt ansvarar förvaltningen av de kommunens angelägenheter som inte tillkommer eller har uppdragits åt annan nämnd.

Kommunstyrelsen ansvarar för all kommunal verksamhet till exempel barnomsorg och utbildning, social verksamhet, fastighetsförvaltning och teknisk försörjning, administration med mera.

Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enligt med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i reglementet.

Kommunstyrelsen är också krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden är kommunens ledande politiska organ om kommunen drabbas av en extraordinär händelse.
En extraordinär händelse är en större händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Senast uppdaterad