Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Visselblåsare - Whistleblower - lämna tips om misstänkta missförhållanden

En anställd eller förtroendevald i Ydre kommun och kommunens bolag kan anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter som rör personer i ledande ställning i Ydre kommun och dess bolag till kommunens visselblåsarfunktion (tipsfunktion). Funktionen kan även kallas för whistleblower.

Vad innebär visselblåsning?

Visselblåsarfunktionen vänder sig till medarbetare och förtroendevalda i kommunen och kommunens bolag. Om du inte är anställd eller förtroendevald i Ydre kommun eller kommunens bolag ska du istället använda andra kanaler för synpunkter, avvikelser eller felanmälningar vilket du hittar under Synpunkter och klagomål

Vad kan anmälan avse?

Till visselblåsarfunktionen kan misstankar om allvarliga oegentligheter, lagöverträdelser eller andra allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen anmälas. Visselblåsarfunktionen kan användas när ordinarie rapporteringsvägar inte fungerar. Anmälan får endast avse personer i nyckelpositioner eller ledande ställning inom kommunen eller kommunkoncernen. Anmälan får endast ske om det är sakligt motiverat att utreda om personen ifråga varit delaktig i allvarliga oegentligheter.

Anmälan kan till exempel handla om finansiella bedrägerier såsom luftfakturering eller personliga inköp, mutor eller korruption, jäv eller andra oegentligheter kopplade till kommunens verksamhet. Det kan även avse andra allvarliga oegentligheter som rör kommunens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott. Inkomna tips som inte uppfyller ovanstående hanteras inte av visselblåsarfunktionen och ska därför inte anmälas dit.

För att tipset ska kunna hanteras på ett bra sätt bör det innehålla

  • Vilket fel som misstänks ha begåtts.
  • Vem som misstänks ha varit delaktig.
  • Vilka verksamheter, nämnder eller bolag i kommunen som är berörda.
  • Dokumentation eller andra uppgifter som skulle kunna underlätta fortsatt utredning.

Offentlighet och anonymitet

Namn och andra personuppgifter avseende den som lämnar anmälan omfattas av sekretess. Övriga uppgifter i anmälan får bedömas i varje enskilt fall om de kan omfattas av sekretess. Många tips som kommer in kan inte sekretessbeläggas och det finns därför ingen garanti för att innehållet i en anmälan omfattas av sekretess. Du som anmäler behöver inte lämna namn och personuppgifter för att anmälan ska utredas, men om du vill ha återkoppling krävs det att du lämnar kontaktuppgifter.

Vad händer med inrapporterade ärenden?

Alla rapporterade ärenden kommer att beaktas. I de fall ärenden bedöms ligga utanför visselblåsarsystemets syfte hänvisas de till lämplig annan part. Handlagda ärenden raderas ur systemet så att information inte lagras i onödan.

Så här lämnar du tipset

Du lämnar ditt tips via formuläret hos Webropol som är länkat nedan.

Återkoppling

Om du anmäler och anger kontaktuppgifter så finns en lagstadgad skyldighet om återkoppling. Det innebär att du som anmäler ska få återkoppling med information om vad som hänt med din anmälan.

Vid frågor om visselblåsarfunktionen

Vid frågor om visselblåsarfunktionen kan du vända dig till ydre.kommun@ydre.se


Senast uppdaterad