Gå till innehåll
Sök

Kommunal bygdepeng

Regler för KOMMUNAL BYGDEPENG
i kombination med regional bygdepeng

Följande regler gäller för utbetalande av kommunal bygdepeng.
1. Kommunal bygdepeng kan sökas av samhällsföreningar och lokala
utvecklingsgrupper eller föreningar som i respektive kommundel eller ort av
kommunen jämställs med sådana. /Ydrefors handläggs av Kinda Kommun/

2. Kommunal bygdepeng kombineras med regional bygdepeng (medel från
landstinget och från länsstyrelsen)

3. Bygdepengen utgår som ett stöd för utvecklingsgruppens omkostnader (ej löner och ersättningar för arbete) när man planerar och arbetar med samhällsutvecklingfrågor.
Som exempel på omkostnader kan nämnas deltagande i seminarier, kopiering, annonsering, porto, förtäring, lokalhyra samt kostnader för material vid olika insatser för att stärka och förbättra bygdens attraktivitet.

4. Vid ansökan skall framgå vad bygdepengen skall användas till och syftet med de insatser som planeras.

5. Det maximala beloppet är 6.000 kr per år och utvecklingsgrupp. Kommunen, Region Östergötland och länsstyrelsen svarar för var sin tredjedel. Kommunen samordnar utbetalningen.
Utbetalning sker i förskott och görs till utvecklingsgruppens bankkonto, bankgiro- eller postgirokonto.

6. Redovisning, undertecknad och vidimerad av ordförande och kassör i utveck- lingsgruppen, av hur medlen använts och vilka effekter som nåtts skall ske senast ett år efter att utbetalning skett.
Kopior på fakturor behöver inte bifogas.

7. Om bygdepengen inte förbrukats för sitt ändamål under året men arbetet med vad som angetts i ansökan om bygdepeng pågår behöver inte återbetalning ske.

8. Kommunstyrelsen beslutar om bygdepengen efter beredning av personal på kommunledningsförvaltningen.
Samråd sker med Region Östergötland och länsstyrelsens handläggare.

Senast uppdaterad