Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Miljöskydd och miljöfarlig verksamhet

Vår omgivande miljö påverkas hela tiden av en mängd olika mänskliga aktiviteter. Miljöskydd syftar till att skydda och förbättra den yttre miljön.

Myndighetsnämnden för byggnation och miljö är tillsynsmyndighet och ska se till att reglerna i miljöbalken och tillhörande lagstiftning efterlevs. Arbetet genomförs i form av tillsyn och rådgivning liksom hantering av ansökningar, anmälningar och klagomål.

Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet i Miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på något sätt ger utsläpp till mark, vatten eller luft och som kan vara skadligt för miljön eller människors hälsa. De krav som ställs på en verksamhet bestäms av vad som är tekniskt möjligt, miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt.

Den som gör en åtgärd, eller bedriver en verksamhet, som påverkar miljö och/eller människors hälsa berörs särskilt av miljö- och hälsoskyddslagstiftningen. Det kan t.ex vara en person som ska anlägga ett avlopp, en lantbrukare, en livsmedelsverksamhet, någon som vill begrava ett sällskapsdjur, eller en industri. Som verksamhetsutövare har man en skyldighet att ta reda på vilka regler som gäller för ens verksamhet och att följa dem.

Exempel på anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter är lantbruk med över hundra djurenheter (DE), att anlägga ett avlopp, borra för bergvärme och verksamheter med större miljöutsläpp.

Senast uppdaterad