Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Måltidspolicy

Den mat som framställs, bereds och serveras i Ydre kommuns matserveringar ska vara god och varierande. Råvarorna ska vara av god kvalitet och maten lagas från grunden så mycket
som möjligt.

Följande områden lyfts:

Maten

De måltider som erbjuds inom barnomsorg, skola och äldreomsorg ska inom ramen för de ekonomiska resurser som ställs till förfogande vara:

 • De ska vara aptitliga och smakfulla för både öga och mun och av god kvalitet.
 • De ska vara näringsriktiga och varierande enligt livsmedelsverkets rekommendationer för respektive verksamhet.
 • De ska stimulera till en hälsosam matkultur.
 • De ska beredda och tillagade så nära serveringsställena som möjligt.
 • De ska serveras i miljöer som främjar matupplevelse och matlust.
 • De ska bestå av produkter som odlats eller producerats på ett ekologiskt och miljömässigt hållbart sätt.
 • De ska levereras från producent med så korta transportsträckor som möjligt.

Personalen

Personalen som arbetar med kosten ska:

 • Vara utbildade och kunniga i livsmedelshantering, livsmedelshygien, och näringslära.
 • Bemöta matgästerna på ett serviceinriktat sätt som ger en god helhetsupplevelse.


Ansvaret

Kostchefen har ansvaret för att leda och utveckla kommunens kostverksamhet.

Detta arbete ska ske i samarbete med varje enhetschef där serveringar finns. Det ekonomiska ansvaret för varje verksamhets matserveringar tillhör respektive enhetschef. Kostchefen ansvarar för att riktlinjer för varje verksamhets kostverksamhet upprättas och följs upp.

Särskilda mål

 • Tillämpa Livsmedelsverkets rekommendationer och riktlinjer rörande god måltid/bra matvanor.
 • Andelen ekologiska livsmedel ska uppgå till 25 % av anslagna medel för råvaruinköp
 • Livsmedelstillsatser ska undvikas när så är möjligt.
 • Lokalt producerade produkter ska användas så långt det är möjligt

Antagen av Ks § 122 2012-09-17 dnr KS 2011/0124

Senast uppdaterad