Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Riskbedömning, kontrollplan och kontrollansvarig

Riskbedömningen och kontrollplanen hjälper dig identifiera risker och undvika fel under byggprojektet. De krävs alltid vid lov eller anmälan och ska anpassas efter vad som ska göras. En kontrollansvarig behövs i de flesta byggprojekt utom vid vissa mindre åtgärder. Den certifierade personen stöttar dig som byggherre så att byggprojektet uppfyller byggreglernas tekniska egenskapskrav.

Riskbedömning

Innan du tar fram förslag till kontrollplan behöver du göra en riskbedömning. Alla ärenden, stora som små, ska tillsammans med kontrollplanen visa upp en dokumenterad riskbedömning. De identifierade riskerna och riskåtgrderna i riskbedömningen noteras sedan som kontrollpunkter i kontrollplanen.

kontrollplan

Kontrollplanen säkerställer att byggprojektet undviker identifierande risker och uppfyller nödvändiga lagkrav. Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda byggprojektet. Det innebär att den ska vara obejktspecifik och ha den detaljeringsgrad som behövs för att säkerställa att tekniska krav uppfylls. Den ska också säkerställa att både förbudet mot förvanskning och att kraven på varsamhet följs.

Efter att projektet är färdigt lämnar du som sökande den ifyllda kontrollplanen tillsammans med eventuell dokumentation och intyg till byggkontoret. Därefter kan du få ett slutbesked.

kontrollansvarig

En kontrollansvarig väljs av byggherren/sökande. En kontrollansvarig stöttar byggherren så att byggprojektet uppfyller byggreglernas tekniska krav. Den kontrollansvarige ska vara certifierad och ha en självständig ställning. Om en kontrollansvarig krävs, behöver den registreras till ärendet innan beslut kan fattas om lov eller startbesked.


Här kan du hitta certifierade kontrollansvariga

En kontrollansvarig ska bland annat:

  • Hjälpa byggherren att göra en riskbedömning.
  • Hjälpa byggherren att göra en kontrollplan.
  • Hjälpa till vid inventering av rivningsavfall.
  • Se till att bestämmelser och villkor följs och att nödvändiga kontroller utförs.
  • Vara med vid tekniskt samråd, kontroller och vid byggnadsinspektörens arbetsplatsbesök.
  • Informera om det sker avvikelser från villkor och föreskrifter, dokumentera byggplatsbesök och skriva ett utlåtande inför slutbeskedet.

Om det inte krävs lov eller anmälan krävs heller ingen kontrollansvarig. En kontrollansvarig krävs inte heller vid mindre åtgärder, som till exempel när du ska bygga en mur eller enklare carport.

Skriva
Camilla Tjäder

Byggnadsinspektör
Jan Rambow
jan.rambow@ydre.se
0381-66 11 44

Senast uppdaterad