Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Individ- och familjeomsorgen

Familj, barn och unga, alla kan någon gång drabbas av kriser, personliga eller sociala problem. Då är det viktigt att veta var man kan vända sig. Om du eller någon närstående behöver råd eller stöd kan du vända dig till Individ- och familjeomsorgen i Ydre kommun. Det går bland annat att få stödsamtal, stöd i hemmet, familjebehandling eller familjerådgivning.

Personalen som du pratar med har alltid tystnadsplikt.

Detta betyder att det du berättar inte får delas vidare. Dock med undantag av anmälningsskyldigheten om ett barn far illa.

Individ- och familjeomsorgen är uppdelad dels på en myndighet, Socialkontoret, och dels i en öppenvård, Resursenheten.

Inom individ- och familjeomsorgen kan du få stöd med följande insatser:

  • Socialsekreterare som arbetar på myndighetssidan tar emot ansökningar och anmälningar inom områdena barn och ungdom samt vuxna gällande försörjningsstöd, missbruk och beroende och socialpsykiatri. Socialsekreterare utreder, bedömer och beslutar.
  • Hushållsekonomisk rådgivning
  • Förebyggande insatser riktade till barn och ungdomar som far illa samt särskilda individuellt utformade insatser för barn/ungdomar och föräldrar som behöver stöd och hjälp. Insaterna är råd och stöd samtal fem gånger utan bistånd hos Resursteamet, föräldrautbildning via Resursteamet, bistånd i form av råd och stöd av socialsekreterare, kontaktperson/kontaktfamilj, placering i familjehem.
  • Insatser som förebygger missbruk samt insatser till de som på grund av missbruk och beroendeproblematik har behov av särskilt stöd och hjälp.
    Stöd och hjälp till vuxna med missbruksproblem sker i första hand i öppenvård och på hemmaplan men även stöd och hjälp på behandlingshem eller familjehem kan komma i fråga om öppenvårdinsatser inte är tillräckligt.
  • Insatser som är riktade mot socialpsykiatrisk problematik.

Indom individ- och familjeomsorgen finns följande områden:

Skriva
Anna Carlbom

Förste socialsekreterare
Tommy Forsman

tommy.forsman@ydre.se
+46 381 66 12 09

Senast uppdaterad