Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Kommunfullmäktige

Hur väljs kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktiges ledamöter och ersättare väljs i allmänna val. Det senaste valet hölls i september 2022 då de cirka
3 000 röstberättigade invånarna i kommunen valde
21 ledamöter och 14 ersättare.

Så här fördelas mandaten i kommunfullmäktige:

 • Moderata Samlingspartiet 6 ledamöter och 3 ersättare
 • Centerpartiet 6 ledamöter och 3 ersättare
 • Kristdemokraterna 1 ledamot och 2 ersättare
 • Socialdemokraterna 5 ledamöter och 3 ersättare
 • Vänsterpartiet 1 ledamot och 2 ersättare
 • Sverigedemokraterna 2 ledamöter och 1 ersättare

Fullmäktige är den enda beslutande kommunala församlingen som väljs i direkta val. Den nu gällande mandatperioden löper från den 15 oktober 2022 till den 14 oktober
år 2026.

Kommunfullmäktiges uppgifter

 • Fastställa mål och riktlinjer för kommunens verksamheter
 • Besluta om kommunens budget och verksamhetsplan
 • Fastställa skattesatsen för utdebitering till kommunen
 • Besluta i frågor som är av grundläggande betydelse för kommunens ekonomi
 • Besluta i frågor som är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen eller är av principiell betydelse för kommunens agerande som myndighet
 • Besluta om kommunens bokslut och om ansvarsfrihet
 • Välja ledamöter och ersättare i olika nämnder och beredningar

Vad reglerar kommunfullmäktiges uppgifter

 • Kommunallagen (SFS 1991:900)
 • Kommunfullmäktiges arbetsordning som du hittar under rubriken Författningssamling.
 • Övrig svensk lagstiftning.

Sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder 6 gånger per år, i februari, april, juni, september, november och december.

Vid sammanträdet i juni behandlar fullmäktige budget och verksamhetsplan samt fastställer skattesats för nästkommande kalenderår. De år det är val av fullmäktige i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och allmänheten är välkommen att ta del av debatten.

Schemat kan komma att ändras om någon särskild fråga motiverar att fullmäktiges sammanträde läggs på annan ort än som preliminärt planerats.

Varje sammanträde, utom vid sammanträdet i december föregås av en frågestund där allmänheten har möjlighet att ställa frågor till de förtroendevalda om kommunens verksamhet.

Förvaltning

Kommunkansliets personal handlägger och administrerar kommunfullmäktiges uppgifter och samordnar den beredning som behövs för att ge de förtroendevalda ett beslutsunderlag inför sammanträdena.

Kommunsekreteraren är sekreterare i fullmäktige. Alla ärenden som behandlas i fullmäktige har dessförinnan behandlats i kommunstyrelsen som har lämnat ett förslag till beslut.

Senast uppdaterad