Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Regler för bidrag till föreningar i Ydre kommun

Fastställda av Kommunfullmäktige 2023-12-11
Kommunstyrelsen beslutar om bidrag till föreningar. Beslutsrätten kan delegeras.

ALLMÄNT

Bidrag enligt nedanstående bidragsslag ges till föreningar med verksamhet i Ydre kommun.

För att ha möjlighet att få bidrag krävs följande:

 • Föreningen ska ha varit verksam minst 6 månader
 • Föreningen ska ha minst 10 betalande medlemmar med en medlemsavgift på minst 50 kr.
 • Föreningen ska ha en styrelse
 • Föreningen ska ha stadgar
 • Föreningen ska ha ett organisationsnummer hos Skatteverket och vara ansluten till en riksorganisation eller liknande
 • Stadgarna ska visa att föreningen följer demokratiska principer och är ideellt inriktad
 • Föreningen ska säkerställa en alkohol-, drog- och dopingfri verksamhet.
 • Förening som erhåller kommunalt bidrag ska årligen sända in föreningsuppgifter
  • verksamhetsberättelse med ekonomisk berättelse
  • revisionsberättelse
  • budget för innevarande verksamhetsår
  • undertecknat årsmötesprotokoll
  • verksamhets-/aktivitetsplan
  • övriga relevanta handlingar
 • Bidrag som erhållits på felaktigt lämnade ansökningsuppgifter medför återbetalnings-skyldighet eller kan innebära att föreningen helt stängs av från rätten till bidrag.

Om förening har förfallna fakturor till Ydre kommun har Kommunstyrelsen rätt att hålla inne bidrag för att kvitta eller delbetala mot dessa fakturor.

 • Beviljade bidrag utbetalas till föreningens registrerade plusgiro, bankgiro eller bankkonto.

ANSÖKAN

Ansökan om bidrag sker enligt bestämmelser för respektive bidragsform.

Bidrag till flersektionsförening ansöks av huvudföreningen.

Ansökningar som inkommer för sent riskerar att ej behandlas.

Kommunstyrelsen delegerar praktiska detaljer som granskning, utbetalning och information om de bidrag som regleras av dessa regler till handläggande tjänsteman.

Kommunstyrelsen har tolkningsföreträde vad gäller Ydre kommuns bidragsbestämmelser.

Upplysningar om bidragen lämnas av:

Helena Eklöf, 0381-66 12 27, helena.eklof@ydre.se
och Josefine Molinder, 0381-66 12 71, josefine.molinder@ydre.se

Senast uppdaterad