Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Lagarna om alkohol, tobak, nikotinprodukter och läkemedel finns för att skydda allmänheten mot preparatens medicinska och sociala skadeverkningar. Att servera alkohol eller sälja beroendeframkallande produkter är en socialt ansvarfull uppgift och det är viktigt att de som tillhandahåller dem är kunniga, ansvarsfulla och lämpliga för uppgiften. Därför ska kommunen, som tillsynsmyndighet, granska ansökningar och anmälningar, och utföra tillsyn över anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter.

Det övergripande målet för svensk alkohol- och tobakspolitik är att främja folkhälsan genom
att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Målet skall nås genom
insatser för att minska den totala konsumtionen och mot skadligt beteende till följd av
användningen.

Den som vill servera alkohol, eller sälja tobak och liknande produkter är skyldiga att ansöka
om tillstånd. Den som vill servera eller sälja folköl, eller sälja tobaksfria nikotinprodukter
eller receptfria läkemedel ska anmäla detta till tillsynsmyndigheten innan man börjar. E-
cigaretter och påfyllningsbehållare omfattas också av kemikalielagstiftningen. Man är sedan
skyldig att ta reda på vilka regler som gäller, och följa dem.

I Ydre kommun så är det Myndighetsnämnden för byggnation & miljö som hanterar
handläggning och tillsyn inom dessa lagstiftningsområden, vilket innebär att det är en miljö-
och hälsoskyddsinspektör som också är alkoholhandläggare. En av anledningarna till detta är
att effektivisera tillsynen, då miljöavdelningen redan gör tillsyn över andra verksamheter
som bedrivs i samma lokaler, t.ex. livsmedelsanläggningar som restauranger och butiker. I
vissa fall delas tillsynsansvaret med andra myndigheter, t.ex Räddningstjänsten,
Läkemedelsverket eller Polisen.

Att myndighetsutövningen ska vara avgiftsfinansierad är en grundläggande princip enligt
alkohol- och tobakslagstiftningen. Denna princip bygger på att det är den som bedriver
verksamheten som ska stå för myndighetens kostnader. För prövning och tillsyn tar kommunen därför ut avgifter som ska täcka myndighetens kostnader för handläggningen. Avgifterna beror bland annat på vilken typ av tillstånd som beviljas och verksamhetens
omsättning/storlek. Tillsynsavgifter tas även ut för tillsyn av tobaks-, nikotinläkemedels- och
folkölsförsäljning samt vid försäljning av receptfria läkemedel.

På sidorna här intill kan du läsa mer om vilka lagar som reglerar respektive område styrs av
och vad man ska tänka på om man vill bedriva verksamhet inom området.

Skriva
Camilla Tjäder

Miljö- och livsmedelsinspektör
Sara Jonsson
sara.jonsson@ydre.se
0381-66 12 92

Senast uppdaterad