Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Förorenad mark

Ett förorenat område består normalt av mark, grundvatten eller sediment, som är förorenat och där halten av ett eller flera ämnen påtagligt överskrider de lokala eller regionala bakgrundshalterna. Föroreningar kan även förekomma i berg eller ytvatten liksom i byggnader och andra anläggningar.

Vad innebär ett förorenat område?

Ett förorenat område består normalt av mark, grundvatten eller sediment där halten av ett eller flera ämnen påtagligt överskrider de lokala eller regionala bakgrundshalterna. Föroreningar kan även förekomma i berg eller ytvatten liksom i byggnader och andra anläggningar.

så sprids föroreningar

Föroreningar som hamnat i mark, grundvatten eller i sediment blir ofta kvar under lång tid om inget görs åt det. Många föroreningar kan spridas vidare till vattendrag och grundvatten och dessutom kan de påverka människan eller miljön på lång sikt. I vissa fall kan även akuta effekter förekomma.

Vi människor kan utsättas för föroreningar på många olika sätt exempelvis genom damning, direkt intag av jord, hudkontakt, inandning av ångor, intag av mat och dricksvatten med mera. Spridningen är ofta långsam och påverkas bland annat av markens sammansättning, nederbörd, grundvattenrörelser och biologiska processer.

Föroreningar kan även påverkas och spridas av mänskliga aktiviteter såsom exempelvis schaktning.

Verksamhetsutövarens ansvar

Den som bedriver verksamhet är enligt miljöbalkens hänsynsregler skyldig att skydda hälsa och miljön. Om en förorening trots detta skulle uppstå ligger ansvaret på den som orsakat föroreningen att åtgärda skadan i rimlig omfattning.

Tillsyn

Miljökontoret tillsyn av föroreningsskador styrs i dagsläget framför allt av yttre faktorer som flyttning eller nedläggning av verksamheter, olyckor, fastighetsköp, pågående utredningar och efterbehandlingar.

Anmälningsplikt vid sanering

Enligt 28 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att påbörja en efterbehandlingsåtgärd utan att anmälan till Myndighetsnämnden byggnation och miljö har gjorts. Det gäller om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna om risken inte bedöms som ringa. Anmälan ska göras i god tid (normalt sex veckor) innan arbetet påbörjas och den ska vara skriftlig. Vid akuta situationer gäller att skador och risker ska undanröjas utan att nya skapas. Då tar vi ett förenklat beslut kring vad som ska göras.

Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. Det kan till exempel gälla hur förorenade massor kommer att förvaras, transporteras och behandlas eller tas om hand och vilka skyddsåtgärder som planeras för att undvika spridning av farliga ämnen i samband med saneringen.

Beskrivning av hur resultatet av saneringen kommer att kontrolleras och redovisas bör också ingå.

I vissa fall kan även en miljökonsekvensbeskrivning behövas.

Myndighetsnämnden byggnation och miljös svar kan se olika ut. Svaret kan handla om att inget behöver åtgärdas, eller så kan du få råd. Du kan också få information om att skyddsåtgärder krävs eller att åtgärden förbjuds.

Senast uppdaterad