Gå till innehåll

Krisinformation

Sök


Egen brunn?

Med anledning av skyfall bör du läsa detta.

Med anledning av veckans oväder på många platser påminner Livsmedelsverket om sidor för brunnsägare som ni gärna får länka till eller kommunicera.

Över två miljoner människor i Sverige har så kallad ”egen brunn” eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk och är därmed själva ansvariga för att dricksvattnet räcker och är säkert att dricka.

Vid extremväder som torka, skogsbränder eller översvämning kan dricksvattnet påverkas. Exempelvis kan stora vattenflöden eller översvämningar föra med sig bakterier och virus som kan läcka in i brunnen.

På Livsmedelsverkets webbplats finns information om hur man både kan hantera och förebygga krissituationer.

Krisberedskap för dig med egen dricksvattenanläggning:

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/dricksvatten/egen-brunn2/krisberedskap-for-liten-dricksvattenanlaggning

Skötsel av liten dricksvattenanläggning:

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/dricksvatten/egen-brunn2/skotsel-av-liten-dricksvattenanlaggning

Översvämning - så kan dricksvattnet påverkas

Kraftig nederbörd kan leda till översvämningar. Då finns det även risk att vatten från översvämningen läcker in i din brunn. Vid en översvämning kan ämnen och mikroorganismer från omgivande mark spolas ner i grävda och bergborrade brunnar samt i ytvattentäkter.

Ytvattentäkter är känsligast för översvämningar. Men även brunnar kan översvämmas av för mycket vatten. Det gäller främst grävda brunnar. Störst är risken vid skyfall efter långa perioder av torka, när marken är torr och hård och vattnet rinner iväg istället för att sugas upp. Långvarig torka kan också orsaka sprickor i marken. När det väl börjar regna kan sprickorna snabba på bildningen av grundvatten. Men ibland går bildningen av grundvattnet för snabbt. Då hinner inte vattnet självrenas ordentligt och oönskade ämnen kan hamna i grundvattnet.

Risken för inträngning i brunnen vid översvämning kan också öka om marken runt brunnen är vattenmättad. Det kan ske efter långa regnperioder eller vid snösmältning.

Om det varit översvämning där du har din dricksvattenanläggning:

  • Använd inte vattnet till mat och dryck om du misstänker att förorenat vatten har spolats ner i din brunn eller samlats runt ditt ytvattenintag.
  • Använd inte dricksvattnet till dryck och i matlagning om det är tydligt färgat eller har tydligt främmande lukt och smak.

Hur kan jag förebygga?

Om du ska anlägga en ny brunn förebygger du översvämningsskador genom att:

  • Placera brunnen så högt i terrängen som möjligt.
  • Se till att brunnens översta del slutar ett par decimeter ovan mark.
  • Markens lutning runt brunnen leder bort ytvattnet.

Om du har en befintlig grävd eller bergborrad brunn kan du förebygga översvämningsskador genom att:

  • Regelbundet kontrollera att brunnslocket är helt.
  • Skydda locket med en överbyggnad som leder bort vatten från locket.

Om du har en ytvattentäkt kan du minska risken för påverkan genom att:

  • Lägga ytvattenintaget så djupt som möjligt

Koka vattnet

Har du egen brunn eller ytvattentäkt i ett område som översvämmas bör du koka vattnet om du ska använda det till mat och dryck. Du bör även fortsätta att koka vattnet ett par dagar efter att översvämningen är över.

När du måste koka dricksvattnet

Undersök och ta prov

Du som fastighetsägare till en liten dricksvattenanläggning för privat bruk ansvarar själv för att kontrollera dricksvattnets kvalitet efter översvämning. Du bör undersöka din anläggning för att se om det har blivit några skador på den. När vattennivån har stabiliserats bör du också skicka in vattenprov för analys.

Vattenprov och analys av ditt dricksvatten

Kontakta kommunens miljökontor

Ta kontakt med miljökontoret i din kommun för att få information, hjälp och stöd. Finns det industrier, jordbruk eller liknande i närheten av din dricksvattenanläggning som också översvämmats måste eventuellt andra ämnen undersökas.

Om du behöver hämta dricksvatten från ett annat ställe, använd endast rena dunkar som är avsedda för att förvara dricksvatten i. Märkningen med "glas och gaffel"-symbolen eller orden "till livsmedel" eller ” för dricksvatten” används på alla plastmaterial som är säkra att använda till mat och dryck.

Behöver du hjälp eller har fler frågor kontakta

Sara Jonsson

sara.jonsson@ydre.se

Senast uppdaterad