Gå till innehåll
Sök

Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet i Miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på något sätt ger utsläpp till mark, vatten eller luft och som kan vara skadligt för miljön eller människors hälsa. De krav som ställs på en verksamhet bestäms av vad som är tekniskt möjligt, miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt.

Anmälningsplikt och tillståndsplikt

Vilka ska anmäla/ ha tillstånd?

I många fall krävs en anmälan eller tillstånd när du ska starta eller förändra vissa typer av verksamheter. I Miljöprövningsförordning (2013:251) kan du se vilka verksamheter som är tillståndspliktiga och vilka som är anmälningspliktiga.

  1. A-anläggningar tillståndsprövas av Mark- och miljödomstolen.
  2. B-anläggningar tillståndsprövas av Miljöskyddsenheten inom länsstyrelsen.
  3. C-anläggningar anmäls till Myndighetsnämnden för Byggnation och Miljö. Anmälan ska göras senast sex veckor före det att verksamheten startas.

En miljöfarlig verksamhet som ej klassas som A-, B- eller C-verksamhet, så kallad U-verksamhet, behöver inte förprövas eller anmälas. Istället kan Miljökontoret när som helst kräva åtgärder eller utredningar, om det behövs av miljö- eller hälsoskyddsskäl.

Senast uppdaterad