Gå till innehåll
Sök

Miljöskydd inom lantbruk

Många verksamheter som olika individer bedriver (såsom lantbruk) och som kan påverka människors hälsa och miljö, kontrolleras genom den miljölagstiftning som finns. Den viktigaste miljölagstiftningen är miljöbalken.

Det är miljöbalken som reglerar både hur och på vilket sätt en sådan verksamhet får bedrivas. Syftet är att skydda människor och miljö och främja en hållbar utveckling. Kontrollen av lantbruken utgår ifrån djurinnehav eller storlek på odlingsarealen.

Lantbrukets påverkan på människors hälsa och miljö kan ske genom:
• Näringsläckage: kväve och fosfor från åkrar, framför allt till vattendrag, sjöar och hav,
• Buller till omgivningen från byggnader, maskiner och transporter,
• Utsläpp till luften av kväve, koldioxid och stoft. Det gäller även ventilationsluft från stallar och förbränning av bränsle till maskiner (traktorer).
• Olämplig hantering av bekämpningsmedel,
• Risk för smittspridning vid dålig hantering av kadaver och slaktrester.

Påverkan på miljön av jordbruk kan också vara mycket positiv. Genom att djurhållning och växtodling bedrivs på samma plats får vi ett öppet landskap. Vi får en möjlighet till en positiv utveckling av den biologiska mångfalden och en tillgänglighet för allmänheten.

Den svenska öppna naturen är skapad genom århundrade av djurens betande och odlandet av grödor på åker.

”Ängen är åkers moder”. Slåtter- och betesängen utgjorde en viktig del i utvecklingen av vårt nuvarande öppna landskap. Många av dessa områden blev med tiden åkermark. Ängsmarkerna utgör än idag en mycket viktig del i förutsättningen för en biologisk mångfald.

Vid en miljöskyddstillsyn på ett lantbruk med djur kontrolleras till exempel:
• Flytgödselbehållare,
• Fastgödselplattor,
• Spolplatta,
• Dieselcistern,
• Kemikalieförvaring (oljor, glykol, desinfektionsmedel etc.),
• Bekämpningsmedelsförråd (även lagrat råttgift),
• Förvaring av farligt avfall,
• Förvaring av döda djur,
• Förvaring av mineralgödsel,
• Förvaring av ensileringsmedel, AdBlue etc,
• Växtskyddsspruta,
• Maskinhall/verkstad eller motsvarande om det finns,
• Hantering av annat avfall än farligt avfall (balplast etc.).

Dokumentation som kontrolleras är till exempel:
• Resultat av genomförd egenkontroll (för U-företag gäller ifylld Miljöhusesyn, fellistan),
• Egenkontrollprogram (B- och C-företag),
• Aktuell växtodlings/gödslingsplan,
• Eventuell gödseljournal
• Eventuella gödselavtal,
• Eventuella certifieringar (t.ex. KRAV, IP-Sigill),
• Sprutjournal om växtskyddsmedel har använts,
• Behörighetsbevis för spridning av kemiska bekämpningsmedel,
• Tillstånd att använda råttgift klass 1 So,
• Dokumentation på utlagt råttgift,
• Jordbruksverkets godkännande av lantbruksspruta om du har egen spruta alternativt kvitto på fabriksny spruta,
• Avfallsjournal för farligt avfall som lämnats/körts bort – OBS att anteckningsskyldigheten utökats från och med 2020-08-01,
• Kvitton på lämnat eller borttransporterat avfall till återvinningsstation eller via företag,
• Kadaverkvitton, fakturor eller sammanställning av begärda kadaverhämtningar,
• Kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad (Alla B- och C-företag samt U-företag med anställda),
• Besiktningsintyg för cistern (diesel- eller spilloljecistern) om du har sådan. Kopia på besiktningsintyg ska skickas in till Miljö- och byggnadskontoret för besiktningar från och med 1 juli 2018.

På anmälnings- och tillståndspliktiga lantbruk kontrolleras även:
• Markkartering enligt beslut,
• Kväveanalys av flytgödsel,
• Eventuell övrig gödselanalys enligt villkor i beslut,
• Eventuella övriga markanalyser enligt villkor i beslut.

Övrigt som kontrolleras via miljötillsynen på lantbruk är till exempel:
• Klagomål på nedskräpning eller gödselhantering mm på jordbruk,
• Nedgrävning av döda hästar,
• Nedgrävning av fiskrens från yrkesmässiga fiskodlingar,
• Kadaverförbränning i egen gårdspanna,
• Spridning av gödsel intill tätbebyggda områden.
• Hantering av döda djur inom jordbruket,

Bra att tänka på för alla som bedriver jordbruk eller liknande verksamhet är:
• Alla typer av kemikalier och flytande farligt avfall ska förvaras så att läckage inte kan drabba miljön, t.ex. på betonggolv, i plastbaljor eller liknande. Större behållare med t.ex. AdBlue eller ensileringsmedel kan ställas i plansilofack, spolplatta, fastgödselplatta eller motsvarande med avrinning till gödselbrunn eller liknande,
• Golvbrunnar i utrymmen där det förvaras kemikalier eller kan förekomma oljespill ska vara läckagesäkrade,
• Någon form av absorbent (bark, spån, Absol etc.) ska finnas att suga upp kemikalie- och oljespill med där sådant kan förekomma, använd absorbent blir Farligt avfall,
• Märk upp det farliga avfallet så att det enkelt kan skiljas från övriga kemikalier,
• Kontrollmärket från besiktning ska sitta på lantbrukssprutan,
• Utläggning av råttgift, om du har tillstånd att använda det själv, ska dokumenteras.
• Gödsel ska förvaras så att läckage till miljön inte sker. Detta innebär att förvaring inte får ske direkt på mark utan ska ske på en tät gödselplatta eller liknande utan risk för att gödsel eller gödselvatten hamnar utanför den,
• Gödsling ska ske till gröda som kan ta upp näringen. Gödsel får inte läggas ut i t.ex. skog eller betesmark,
• Alla dieselcisterner som inte är sanerade ska besiktas med fastställt intervall antingen de används eller inte och oavsett om det är någon diesel i dem eller inte,
• Växtskyddsmedel ska spridas med godkänd utrustning, preparat ska vara godkända för användning i aktuell gröda. Spridningen ska ske under goda förutsättning och dokumenteras väl,
• Alla fasta ligghallar ska som huvudregel ha tätt golv, eftersom det blir så mycket gödsel i dem att de i praktiken blir en gödselförvaring som kan läcka näringsämnen,
• Flyttbara ligghallar ska som huvudregel flyttas minst 1 gång/år så att inte samma mark belastas hela tiden, gödsel, halm etc. från ligghallen ska tas omhand som gödsel i samband med flytt av den.

Senast uppdaterad