Gå till innehåll
Sök

Miljöskydd och miljöfarlig verksamhet

Vår omgivande miljö påverkas hela tiden av en mängd olika mänskliga aktiviteter. Miljöskydd syftar till att skydda och förbättra den yttre miljön.

Myndighetsnämnden för byggnation och miljö är tillsynsmyndighet och ska se till att reglerna i miljöbalken och tillhörande lagstiftning efterlevs. Arbetet genomförs i form av tillsyn och rådgivning liksom hantering av ansökningar, anmälningar och klagomål.

Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet i Miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på något sätt ger utsläpp till mark, vatten eller luft och som kan vara skadligt för miljön eller människors hälsa. De krav som ställs på en verksamhet bestäms av vad som är tekniskt möjligt, miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt.

Den som gör en åtgärd, eller bedriver en verksamhet, som påverkar miljö och/eller människors hälsa berörs särskilt av miljö- och hälsoskyddslagstiftningen. Det kan t.ex vara en person som ska anlägga ett avlopp, en lantbrukare, en livsmedelsverksamhet, någon som vill begrava ett sällskapsdjur, eller en industri. Som verksamhetsutövare har man en skyldighet att ta reda på vilka regler som gäller för ens verksamhet och att följa dem.

I många fall krävs en anmälan eller ett tillstånd när du ska starta eller förändra vissa typer av verksamheter, det beror på att många verksamheter och åtgärder inom miljöbalkens område är anmälnings- eller tillståndspliktiga. Några av de verksamheter som kommunens miljökontor är tillsynsmyndighet för kan exempelvis gälla markarbeten, att installera en värme- eller avloppsanläggning, bruka jorden, hålla djur, frakta avfall, begravning av sällskapsdjur och viss nyodling av mark. Vilket som gäller just din verksamhet beror på vad du ska göra och i vilken omfattning. Specifika regler kring detta hittar du i Miljöprövningsförordningen (2013:251)

Senast uppdaterad