Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dödsboanmälan

När en person avlidit ska det göras en bouppteckning. Om den dödes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet samt att det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i boet kan en bouppteckning (enligt Ärvdabalken 1958:637) ersättas med en dödsboanmälan.

Dödsboanmälan upprättas av Myndighetsnämnden för socialtjänst och skola (fortsatt kallat MSS) i Ydre kommun, och förvaras hos Skatteverket. Dödsboanmälan bör göras inom två månader efter dödsfallet. Anmälan om dödsfallet sker till MSS. Är den avlidne bosatt i en annan kommun anmäls dödsfallet till den respektive socialnämnden. När anmälan är gjord påbörjas en boutredning.

Vanligtvis besiktigar en handläggare på uppdrag av MSS den dödes tillhörigheter genom ett hembesök. När en dödsboanmälan prövas tas det ingen hänsyn till den avlidnes skulder. Inga räkningar betalas efter dödsfallet till dess att en boutredning är klar. Avdrag får inte föras för andra skulder än sådana som är direkt knutna till dödsfallet, exempelvis kostnaderna för att ta hand om den avlidnes bo. Begravningskostnader ska prioriteras. Det är endast tillgångarnas samlande värde som jämförs med begravningskostnader och andra dödsfallsutgifter.

Ekonomisk hjälp till begravningskostnader

När en person avlider utan att lämna efter några tillgångar har dödsboet möjlighet att få ekonomisk hjälp till begravningskostnader enligt gällande riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Ydre kommun.

Dödsboförvaltning

När något har avlidit ska (enligt Ärvdebalken 1958:637) dödsbodelägarna gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. Om inte någon kan ta hand om den dödes egendom ska dödsfallet anmälas till MSS. MSS har då i uppdrag att provisoriskt förvalta dödsboet.

Senaste publiceringsdatum: 2019-01-08

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen