Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Taxor och avgifter

I socialtjänstlagen (SoL) regleras kommunens möjlighet att ta ut en avgift för insatser inom ramen för SoL, LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) och HSL (Hälso- och sjukvårdslagen). Avgifterna får aldrig överstiga kommunens självkostnadspris och måste vara skäliga.

Taxor och avgifterna regleras också genom den så kallade maxtaxan. Maxtaxan fastställs av Socialstyrelsen utifrån prisbasbeloppet. Maxtaxan är det maxbelopp som kommunen kan ta ut för avgifter inom hemtjänsten.

Lagstiftningen har inriktningen lika avgifter för samma insatser oavsett boendeform. Tillämpning av kommunens avgifter förutsätts att inte ske schablonmässigt. Avgiften ska kunna sättas ned (jämkas) när det finns individuella skäl.

Taxor

Ydre kommun har valt att dela in taxan i tre servicenivåer, A-B-C, där man betalar utifrån vilken service man har från hemtjänsten.

A = max två tillfällen per månad
B = max 1 tillfälle per vecka
C = flera tillfällen per vecka

Hemtjänsttaxan kan inkludera hemtjänst, ledsagarservice mm.

Trygghetslarm har en egen taxa men ingår i den totala maxtaxan.

Avgifter för mat ingår inte i hemtjänstavgiften utan har en egen taxa som faktureras utöver hemtjänst. Avgifter för mat ingår inte i maxtaxan

För aktuella taxor, se dokument om taxorna till vänster på sidan.

Önskas ytterligare upplysningar om avgifter i ordinärt och särskilt boende, ta kontakt med avgiftshandläggare.

Senaste publiceringsdatum: 2019-01-07

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen