Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunfullmäktige

Hur väljs kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktiges ledamöter och ersättare väljs i allmänna val. Det senaste valet hölls i september 2018 då de cirka 3 000 röstberättigade invånarna i kommunen valde
21 ledamöter och 16 ersättare.

Så här fördelas mandaten i kommunfullmäktige:

 • Moderata Samlingspartiet 4 ledamöter och 2 ersättare
 • Centerpartiet 7 ledamöter och 4 ersättare
 • Kristdemokraterna 1 ledamot och 2 ersättare
 • Socialdemokraterna 5 ledamöter och 3 ersättare
 • Vänsterpartiet 1 ledamot och 2 ersättare
 • Miljöpartiet 1 ledamöter och 2 ersättare
 • Sverigedemokraterna 2 ledamöter och 1 ersättare

Fullmäktige är den enda beslutande kommunala församlingen som väljs i direkta val. Den nu gällande mandatperioden löper från den 15 oktober 2018 till den 14 oktober år 2022. Valresultatet i 2018 års kommunfullmäktigval

Kommunfullmäktiges uppgifter

 • Fastställa mål och riktlinjer för kommunens verksamheter
 • Besluta om kommunens budget och verksamhetsplan
 • Fastställa skattesatsen för utdebitering till kommunen
 • Besluta i frågor som är av grundläggande betydelse för kommunens ekonomi
 • Besluta i frågor som är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen eller är av  principiell betydelse för kommunens agerande som myndighet
 • Besluta om kommunens bokslut och om ansvarsfrihet
 • Välja ledamöter och ersättare i olika nämnder och beredningar

Vad reglerar kommunfullmäktiges uppgifter

 • Kommunallagen (SFS 1991:900)   
 • Kommunfullmäktiges arbetsordning som du hittar under rubriken Författningssamling.
 • Övrig svensk lagstiftning.

Sammanträden
Kommunfullmäktige sammanträder 6 gånger per år, i februari, april, juni, september, november och december.

Vid novembersammanträdet behandlar fullmäktige budget och verksamhetsplan samt fastställer skattesats för nästkommande kalenderår. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och allmänheten är välkommen att ta del av debatten.

Schemat kan komma att ändras om någon särskild fråga motiverar att fullmäktigemötet läggs på annan ort än som preliminärt placerats ovan. Varje sammanträde avslutas med att alla närvarande, allmänhet såväl som ledamöter, deltager i: informationer om viktigare ärenden som är under beredning och/eller informationer från olika verksamhetsföreträdare om verksamhetsfrågor.

Varje sammanträde, utom vid julsammanträdet föregås av en frågestund där allmänheten har möjlighet att ställa frågor till de förtroendevalda om kommunens verksamhet.

Förvaltning

Kommunkansliets personal handlägger och administrerar kommunfullmäktiges uppgifter och samordnar den beredning som behövs för att ge de förtroendevalda ett beslutsunderlag inför sammanträdena.
Kommunsekreteraren är sekreterare i fullmäktige. Alla ärenden som behandlas i fullmäktige har dessförinnan behandlats i kommunstyrelsen som har lämnat ett förslag till beslut.

Senaste publiceringsdatum: 2022-02-22

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen