Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Revisionsplan 2022

Organisation Ydre kommun
Kommunstyrelsen har hela ansvaret för den kommunala verksamheten, med undantag för vissa delar inom myndighetsnämnden för byggnation och miljö samt myndighetsnämnden för socialtjänst och skola. Utöver detta utgörs organisationen av två kommunala bolag. Ett helägt, Ydrebostäder AB samt ett delägt, SMÅNET AB. Därutöver finns en samverkan med andra kommuner kring IT-drift och utveckling av IT verksamheten genom kommunalförbundet ITSAM.

Revisorernas uppdrag
Revisorernas uppdrag definieras i kommunallagens (KL) 12 kapitel. Där fastställs att revisorerna årligen ska granska all verksamhet i den omfattning som följer av god revisionssed. God sed lyfter fram och förtydligar revisorernas uppdrag – ansvarsprövningen – och dess innebörd, samt revisionsprocessen, det vill säga revisionsarbetets innehåll.
Begreppen årligen granska all verksamhet, betyder att revisorerna för varje nämnd och styrelse varje år ska granska, pröva och bedöm om verksamheterna sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Revisionsplan för 2022 Pdf, 281.4 kB.


Senaste publiceringsdatum: 2022-02-02

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen