Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagstavla

Från och med den 1 januari 2018 ska kommunens officiella anslagstavla finnas på kommunens webbplats. 

Detta är Ydre kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde, tillkännagivande av justerade protokoll eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning.
Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Nämndernas och styrelsernas protokoll anslås på Ydre kommuns anslagstavla här på denna webb-sida. Detta görs senast två dagar efter det att protokollet har justerats.       

Meddelandet sitter på kommunens anslagstavla i tre veckor. Här framgår också vilken dag respektive anslag tas bort. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.

Protokollen finns hos respektive nämnd och styrelse. De flesta av dem finns också elektroniskt tillgängliga under fliken politik och organisation.


Tillkännagivande

 

UnderrättssDetaKommKUndommunfullmäktigesMed
 

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Paragrafer:

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Torget 4, Österbymo

Datum då anslag sattes upp:

Datum då anslaget tas ned:


Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2022-05-02

Paragrafer: 25-55

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Torget 4, Österbymo

Datum då anslag sattes upp: 2022-05-06

Datum då anslaget tas ned: 2022-05-27


Myndighetsnämnden för Socialtjänst och Skola

Myndighetsnämnden socialtjänst och skola  2022-04-27

Paragrafer: 62-77

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Torget 4, Österbymo

Datum då anslag sattes upp: 2022-04-27

Datum då anslaget tas ned: 2022-05-19


Myndighetsnämnden för Byggnation och Miljö

Myndighetsnämnden byggnation och miljö  2022-04-11

Paragrafer: 21-32

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Torget 4, Österbymo

Datum då anslag sattes upp:  2022-04-21

Datum då anslaget tas ned:  2022-05-12


Valnämnden

Valnämnden 2022-03-28

Paragrafer: 1-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Torget 4, Österbymo

Datum då anslag sattes upp 2022-04-19

Datum då anslaget tas ned 2022-05-11Kommunfullmäktiges valberedning

 

Kommunfullmäktiges valberedning 2022-04-19

Paragrafer: 10-14

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Torget 4, Österbymo

Datum då anslag sattes upp 2022-05-03

Datum då anslaget tas ned 2022-05-25

 

Överklaga beslut

Så här överklagar du ett beslut

Om du vill klaga på ett beslut som har fattats av kommunen är det viktigt att veta att man skiljer på laglighetsprövning och lämplighetsprövning. Skillnaden beskrivs närmare nedan.
 
Kommunen är skyldig att bistå den som vill överklaga ett kommunalt beslut med råd och anvisningar. Är du osäker på om beslutet du vill överklaga ska överklagas med laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär kan du vända dig till den tjänsteman på kommunen som handlagt beslutet.

Laglighetsprövning

Som kommunmedlem kan du överklaga ett beslut när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut skall fattas.
Reglerna för laglighetsprövning finns i 13 kap. kommunallagen och handlar om en ren prövning av om beslutet är lagligt. Om det är ett lämpligt beslut ligger däremot utanför prövningen. 

Vem får överklaga?
Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning.  Medlemmar i kommun är de som är folkbokförda i kommunen, äger fastighet i kommunen eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen. 

Hur, när och till vem överklagar man?
Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att beslutet/protokollet har anslagits på kommunens officiella anslagstavla. Ydre kommuns officiella anslagstavla finns i kommunkontorets reception, Torget 4, Österbymo och här på denna webbplats.

Förvaltningsrättens prövning
Förvaltningsrätten är första instans vid ett överklagande med stöd av kommunallagen. Rätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

  • beslutet inte har tillkommit i laga ordning
  • beslutet syftar till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller om
  • beslutet strider mot lag eller annan författning

Vid laglighetsprövning kan rätten endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Följden av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre.

Förvaltningsbesvär

Bara den som berörs av ett beslut och som beslutet kan anses ha gått emot kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär. Det kan till exempel vara beslut om bygglov eller hemtjänst.

För att ett beslut ska kunna överklagas genom förvaltningsbesvär måste det finnas angivet i den lag som beslutet grundar sig på t ex socialtjänstlagen eller plan- och bygglagen. Reglerna om hur överklagan genom förvaltningsbesvär ska gå till finns i förvaltningslagen. Den överprövande instansen prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

Vem kan överklaga?
Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär. Kommunen är skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du gör för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning.

Hur, när och till vem överklagar man?
Överklagandet ska vara skriftligt och ska innehålla vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Överklagan ska lämnas in till den enhet eller förvaltning inom kommunen som fattat beslutet. Överklagandet ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från det att den som vill klaga fick ta del av beslutet. Skrivelsen ska undertecknas av den som överklagar beslutet.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen det till den instans som ska pröva överklagandet. Bedömer kommunen att överklagandet har kommit in för sent fattar kommunen ett beslut om att avvisa överklagandet. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet.

Om kommunen finner att beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter kan kommunen själv ändra beslutet, i stället för att skicka det vidare till förvaltningsrätten

 

Senaste publiceringsdatum: 2022-05-06

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen