Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagstavla

Från och med den 1 januari 2018 ska kommunens officiella anslagstavla finnas på kommunens webbplats. 

Detta är Ydre kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde, tillkännagivande av justerade protokoll eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning.
Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Nämndernas och styrelsernas protokoll anslås på Ydre kommuns anslagstavla här på denna webb-sida. Detta görs senast två dagar efter det att protokollet har justerats.       

Meddelandet sitter på kommunens anslagstavla i tre veckor. Här framgår också vilken dag respektive anslag tas bort. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.

Protokollen finns hos respektive nämnd och styrelse. De flesta av dem finns också elektroniskt tillgängliga under fliken politik och organisation.


Kungörelse


Föreskrift om eldningsförbud

Ydre kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att eldningsförbud ska gälla i hela Ydre kommun. Föreskriften omfattar följande:

  • 1 Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse.

Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.), användning av pyroteknik (bl.a. fyrverkerier) och s.k. svävande ljuslyktor.

Förbudet omfattar inte grillning eller matlagning vid fasta grillplatser utformade så att risk för spridning är låg. Fast plats avser en plats som är byggd speciellt för grillning. Den är avgränsad med obrännbart material (t ex betongkonstruktion eller stensättning) samt har en bred markyta med grus eller motsvarande obrännbart material runt omkring.

  • 2 Förbudet gäller från och med torsdag den 17e juni 2021 klockan 12.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande.
  • 3 Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av den myndighet som fattat beslut om denna föreskrift.

Upplysning

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Bakgrund och motiv

Föreskriften för eldningsförbud baseras på bedömning av brandrisken som görs för hela Jönköpings län och Ydre kommun av räddningstjänsterna tillsammans med Länsstyrelsen. Analys görs i huvudsak utifrån prognosunderlag som tillhandahålls av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).

Det översta marklagret med vegetation är torrt och prognoser från SMHI anger fortsatt varmt och torrt väder i kombination med vind, vilket innebär mycket stor brandrisk.

Övrigt

Med mark avses i denna föreskrift mark så nära skog att eld lätt kan spridas till skog eller vidare i terrängen. Med skog avses sammanhållen trädväxt oavsett tätort eller landsbygd. Med sammanhållen bebyggelse avses bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Arbete i skog och mark, som kan orsaka gnistor, kräver särskild försiktighet. Tillgång till släckutrustning samt erforderlig bevakning i skog behöver tillgodoses enligt branschrekommendationer från Skogsforsk vid dessa typer av arbete. Särskild försiktighet behöver också iakttas vid s.k. släntklippning samt vägarbeten.

Rökning bör undvikas när man vistas i skog och mark.

Skogsbrandbevakning med flyg sker kontinuerligt på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Mer information om eldningsförbud finns på:

- Ydre kommuns hemsida, www.ydre.se

- Hemsida för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, www.msb.se

- Hemsida för SMHI, www.smhi.se

-Information lämnas också på SOS Alarms telefonsvarare, 036-16 85 22.

Henrik Nilsson, Räddningschef Tranås & Ydre har beslutat i detta ärende. Beslutet är taget på delegation.

Ydre 2021-06-16

Henrik Nilsson

Räddningschef Tranås & Ydre

 

Underrättelse

 

ssDetaKommKUndommunfullmäktigesMed

 

 

 

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Kommunstyrelsen


Kommunstyrelsen 2021-05-24

Paragrafer: 76-101

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Torget 4, Österbymo

Datum då anslag sattes upp: 2021-06-03

Datum då anslaget tas ned: 2021-06-25


Kommunstyrelsen 2021-05-17

Paragrafer: 75

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Torget 4, Österbymo

Datum då anslag sattes upp: 2021-05-27

Datum då anslaget tas ned: 2021-06-18


Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2021-06-14

Paragrafer: 33-50

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Torget 4, Österbymo

Datum då anslag sattes upp: 2021-06-18

Datum då anslaget tas ned: 2021-07-13


Myndighetsnämnden för Socialtjänst och Skola

Myndighetsnämnden socialtjänst och skola 

Paragrafer: 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Torget 4, Österbymo

Datum då anslag sattes upp: 

Datum då anslaget tas ned: 


Myndighetsnämnden för Byggnation och Miljö

Myndighetsnämnden byggnation och miljö  2021-05-31

Paragrafer: 54-69

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Torget 4, Österbymo

Datum då anslag sattes upp:  2021-06-14

Datum då anslaget tas ned:  2021-07-06


Kommunrevisionen

Kommunrevisionen

Paragrafer:

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Torget 4, Österbymo

Datum då anslag sattes upp

Datum då anslaget tas nedKommunfullmäktiges valberedning

Kommunfullmäktiges valberedning

Paragrafer:

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Torget 4, Österbymo

Datum då anslag sattes upp

Datum då anslaget tas ned


 

Överklaga beslut

Så här överklagar du ett beslut

Om du vill klaga på ett beslut som har fattats av kommunen är det viktigt att veta att man skiljer på laglighetsprövning och lämplighetsprövning. Skillnaden beskrivs närmare nedan.
 
Kommunen är skyldig att bistå den som vill överklaga ett kommunalt beslut med råd och anvisningar. Är du osäker på om beslutet du vill överklaga ska överklagas med laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär kan du vända dig till den tjänsteman på kommunen som handlagt beslutet.

Laglighetsprövning

Som kommunmedlem kan du överklaga ett beslut när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut skall fattas.
Reglerna för laglighetsprövning finns i 13 kap. kommunallagen och handlar om en ren prövning av om beslutet är lagligt. Om det är ett lämpligt beslut ligger däremot utanför prövningen. 

Vem får överklaga?
Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning.  Medlemmar i kommun är de som är folkbokförda i kommunen, äger fastighet i kommunen eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen. 

Hur, när och till vem överklagar man?
Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att beslutet/protokollet har anslagits på kommunens officiella anslagstavla. Ydre kommuns officiella anslagstavla finns i kommunkontorets reception, Torget 4, Österbymo och här på denna webbplats.

Förvaltningsrättens prövning
Förvaltningsrätten är första instans vid ett överklagande med stöd av kommunallagen. Rätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

  • beslutet inte har tillkommit i laga ordning
  • beslutet syftar till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller om
  • beslutet strider mot lag eller annan författning

Vid laglighetsprövning kan rätten endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Följden av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre.

Förvaltningsbesvär

Bara den som berörs av ett beslut och som beslutet kan anses ha gått emot kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär. Det kan till exempel vara beslut om bygglov eller hemtjänst.

För att ett beslut ska kunna överklagas genom förvaltningsbesvär måste det finnas angivet i den lag som beslutet grundar sig på t ex socialtjänstlagen eller plan- och bygglagen. Reglerna om hur överklagan genom förvaltningsbesvär ska gå till finns i förvaltningslagen. Den överprövande instansen prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

Vem kan överklaga?
Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär. Kommunen är skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du gör för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning.

Hur, när och till vem överklagar man?
Överklagandet ska vara skriftligt och ska innehålla vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Överklagan ska lämnas in till den enhet eller förvaltning inom kommunen som fattat beslutet. Överklagandet ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från det att den som vill klaga fick ta del av beslutet. Skrivelsen ska undertecknas av den som överklagar beslutet.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen det till den instans som ska pröva överklagandet. Bedömer kommunen att överklagandet har kommit in för sent fattar kommunen ett beslut om att avvisa överklagandet. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet.

Om kommunen finner att beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter kan kommunen själv ändra beslutet, i stället för att skicka det vidare till förvaltningsrätten

 

Senaste publiceringsdatum: 2021-06-18

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen