Hem

Anslagstavla

Från och med den 1 januari 2018 ska kommunens officiella anslagstavla finnas på kommunens webbplats. 

Detta är Ydre kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde, tillkännagivande av justerade protokoll eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning.
Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

När nämndernas och styrelsernas protokoll har anslagits på Ydre kommuns anslagstavla i kommunkontorets recption i Österbymo meddelas detta här. Detta görs senast två dagar efter det att protokollet har justerats.       

Meddelandet sitter på kommunens anslagstavla i tre veckor. Här framgår också vilken dag respektive anslag tas bort. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.

Protokollen finns hos respektive nämnd och styrelse. De flesta av dem finns också elektroniskt tillgängliga under fliken politik och organisation.

 

Eldningsförbud

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen den 22 maj 2018 i Jönköpings län och Ydre kommun.

Eldningsförbudet innebär

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt.

Vid eldningsförbud gäller också förbud att använda fyrverkerier utomhus.

Sprit- eller gasolkök är tillåtna att använda, förutsatt att försiktighet iakttas.

Då eldningsförbud råder är grillning tillåtet förutsatt att försiktighet iakttas och att:

  • grillning sker med kol eller engångsgrill vid särskilt iordningställda grillplatser som kommunen erbjuder.
  • grillning sker i villaträdgårdar eller motsvarande med grill (kol-/gas-/el-) eller engångsgrill.

Särskild försiktighet

Arbete i skog och mark, som kan orsaka gnistor, kräver särskild försiktighet. Tillgång till släckutrustning bör finnas samt särskild bevakning bör utföras efter dessa typer av arbete.

Rökning bör undvikas när man vistas i skog och mark vid hög brandrisk eller eldningsförbud.

Mer information

Mer information om eldningsförbud och regler för bränning finns på respektive kommunens hemsida.

Information om eldningsförbud lämnas också av SOS Alarms telefonsvarare på telefon 036-16 85 22.

För mer information om eldningsförbudet generellt kontakta insatsledare i Tranås 070-688 82 50. Han svarar även på lokala frågor för Tranås och Ydre.


Föreskrift om eldningsförbud i Ydre kommun

Kungörelse

 

Detaljplan för del av Birka 1:1 har vunnit laga kraft 2018-05-18

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-20 att anta detaljplanen för del av Birka 1:1. Detaljplanen överprövades men Länsstyrelsen avslog överprövningen 2017-12-15. Detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen som avslog överklagan 2018-03- 12.

Detaljplanen vann laga kraft 2018-05-18.

Den som vill ha ersättning för skador p.g.a. detaljplanen enligt 14 kap 3-7 och 9-13 §§ Plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). I fall som avses i 14 kap. 2 och 8 §§ ska talan väckas inom två år från den dag då den åtgärd som talan grundas på utfördes. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Ydre kommun


  

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Kommunstyrelsen 2018-06-11

Paragrafer: §§ 130-131

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Torget 4, Österbymo

Datum då anslag sattes upp 2018-06-14

Datum då anslaget tas ned 2018-07-06


Kommunstyrelsen 2018-06-04

Paragrafer: §§ 93-129

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Torget 4, Österbymo

Datum då anslag sattes upp 2018-06-12

Datum då anslaget tas ned 2018-07-04


Kommunfullmäktige 2018-06-25

 

Paragrafer: §§ 33-46

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Torget 4, Österbymo

Datum då anslag sattes upp 2018-06-27

Datum då anslaget tas ned 2018-07-19Myndighetsnämnden för Socialtjänst och Skola 2018-06-12

Paragrafer: §§ 64-73

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Torget 4, Österbymo

Datum då anslag sattes upp 2018-06-28

Datum då anslaget tas ned 2018-07-18

 

Myndighetsnämnden för Byggnation och Miljö 2018-06-18

 

Paragrafer: §§ 61-72

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Torget 4, Österbymo

Datum då anslag sattes upp 2018-07-02

Datum då anslaget tas ned 2018-07-24

 

Överklaga beslut

Så här överklagar du ett beslut

Om du vill klaga på ett beslut som har fattats av kommunen är det viktigt att veta att man skiljer på laglighetsprövning och lämplighetsprövning. Skillnaden beskrivs närmare nedan.
 
Kommunen är skyldig att bistå den som vill överklaga ett kommunalt beslut med råd och anvisningar. Är du osäker på om beslutet du vill överklaga ska överklagas med laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär kan du vända dig till den tjänsteman på kommunen som handlagt beslutet.

Laglighetsprövning

Som kommunmedlem kan du överklaga ett beslut när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut skall fattas.
Reglerna för laglighetsprövning finns i 13 kap. kommunallagen och handlar om en ren prövning av om beslutet är lagligt. Om det är ett lämpligt beslut ligger däremot utanför prövningen. 

Vem får överklaga?
Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning.  Medlemmar i kommun är de som är folkbokförda i kommunen, äger fastighet i kommunen eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen. 

Hur, när och till vem överklagar man?
Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att beslutet/protokollet har anslagits på kommunens officiella anslagstavla. Ydre kommuns officiella anslagstavla finns i kommunkontorets reception, Torget 4, Österbymo och här på denna webbplats.

Förvaltningsrättens prövning
Förvaltningsrätten är första instans vid ett överklagande med stöd av kommunallagen. Rätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

  • beslutet inte har tillkommit i laga ordning
  • beslutet syftar till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller om
  • beslutet strider mot lag eller annan författning

Vid laglighetsprövning kan rätten endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Följden av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre.

Förvaltningsbesvär

Bara den som berörs av ett beslut och som beslutet kan anses ha gått emot kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär. Det kan till exempel vara beslut om bygglov eller hemtjänst.

För att ett beslut ska kunna överklagas genom förvaltningsbesvär måste det finnas angivet i den lag som beslutet grundar sig på t ex socialtjänstlagen eller plan- och bygglagen. Reglerna om hur överklagan genom förvaltningsbesvär ska gå till finns i förvaltningslagen. Den överprövande instansen prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

Vem kan överklaga?
Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär. Kommunen är skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du gör för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning.

Hur, när och till vem överklagar man?
Överklagandet ska vara skriftligt och ska innehålla vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Överklagan ska lämnas in till den enhet eller förvaltning inom kommunen som fattat beslutet. Överklagandet ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från det att den som vill klaga fick ta del av beslutet. Skrivelsen ska undertecknas av den som överklagar beslutet.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen det till den instans som ska pröva överklagandet. Bedömer kommunen att överklagandet har kommit in för sent fattar kommunen ett beslut om att avvisa överklagandet. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet.

Om kommunen finner att beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter kan kommunen själv ändra beslutet, i stället för att skicka det vidare till förvaltningsrätten

 

Senaste publiceringsdatum: 2018-06-29

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen