Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Regional utvecklingsplan 2040

Utvecklingsstrategi för Östergötland är regionens viktigaste styrdokument och ska leda till en hållbar tillväxt och utveckling i Östergötland med sikte på 2040.

Sedan hösten 2018 har Region Östergötland tillsammans med alla länets kommuner, Länsstyrelsen, Linköpings universitet och flera aktörer som arbetar med utvecklingsfrågor i Östergötland arbetat med att ta fram en gemensam målbild.

Utvecklingsstrategin är en gemensam viljeinriktning om hur vi vill att livet i Östergötland ska vara 2040 och den är resultatet av en omfångsrik dialog mellan många olika aktörer. Utvecklingsstrategin beskriver mål och prioriteringar för samhällsområden som vi behöver kraftsamla kring tillsammans, utifrån hur det ser ut idag. Vi siktar mot 2040 för att ha tillräckligt lång tid på oss för att kunna åstadkomma verklig förändring. Samtidigt är det inte så långt i framtiden att målet känns overkligt.

Hållbar utveckling

Utvecklingsstrategin har en viktig strävan om att uppnå en hållbar utveckling i tre dimensioner: social-, ekonomisk- och miljömässig hållbarhet. Arbetet har haft några tydliga och viktiga utgångspunkter:

  • Utvecklingsstrategin ska vara bred. Alla viktiga regionala utvecklingsfrågor ska rymmas i den.
  • Hela Östergötland ska få plats i utvecklingsstrategin. Stad och land, stora och små kommuner.
  • Utvecklingsstrategin ska handla om regionala frågor, där olika aktörer tillsammans kan skapa mervärden för Östergötland.

Remissversion

Nu finns remissversionen av Utvecklingsstrategi för Östergötland framme. Remissperioden pågår fram till den 30 april.

Regeringsuppdrag

Det är regeringen som har gett alla regioner i Sverige uppdraget att ta fram egna regionala utvecklingsstrategier. Under februari-april 2021 ska utvecklingsstrategin ut på remiss till olika aktörer. Under den perioden kommer det även finnas ett digitalt remissformulär där alla har möjligheten att tycka och ha synpunkter på strategin.

I oktober 2021 är planen att Region Östergötlands fullmäktige antar den nya utvecklingsstrategin som då ersätter det nu gällande "Regionalt utvecklingsprogram 2030 för Östergötland".

Tidsplan för beslutsprocessen 2021

  • 3/2: Beslut om remissversion i Regionstyrelsen
  • Februari-april: Remisstid
  • 10/9: Remissammanställning och slutversion av strategiska samrådet
  • 29/9: Information för Regionstyrelsen
  • 6/10: Beslut Regional utvecklingsstrategi i Region Östergötlands fullmäktige

Kort om utvecklingsstrategi Östergötland
Utvecklingsstrategi Östergötland är resultatet av en omfattande dialog med medborgare, civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor. Den uttrycker vår gemensamma vilja och pekar ut den långsiktiga riktningen för Östergötland. Region Östergötland ansvarar för utvecklingsstrategin i samarbete med kommuner, myndigheter och civilsamhälle i Östergötland.

Kontaktperson
Joakim Ekström, planeringssekreterare nås på e-post : joakim.ekstrom@ydre.se

Senaste publiceringsdatum: 2022-02-22

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen