Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samverkan med polisen

Överenskommelsen har nu undertecknats

Lokalpolisområde Linköping och Ydrekommun har beslutat att samverka för att effektivisera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen.

Samverkanenligt denna överenskommelse innebär att parterna gemensamt planerar och genomför åtgärder som har sin grund i gemensamma utgångspunkter, syften och mål.

Det övergripande målet för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

Polisen har som delmål att under avtalsperioden påbörja arbetet med medborgarlöften tillsammans med kommunen.

Parterna förbinder sig att arbeta med identifierade problem vilka rör brottslighet och otrygghet vilka har prioriterats utifrån en gemensam kartläggning av problembilden. Den gemensamt framtagna problembilden ska utmynna i handlingsplaner med åtgärder där båda parters roller och uppdrag tydliggörs i ansvar och åtagande.

Ledningen för lokalpolisområdet ska träffa kommunledningen minst en gång under kalenderåret för att följa upp handlingsplanerna.

Den generella utvecklingen följs upp på olika sätt, bland annat genom aktuell brottsstatistik över anmälda brott.

Senaste publiceringsdatum: 2015-11-05

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen