Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förslag till nya åtgärder vid ökad smittspridning

Publicerat den 2 december

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag med förslag till nya åtgärder som kan införas vid ökad smittspridning av covid-19 och ökad belastning på sjukvården.

Den omfattande vaccinationsinsatsen har varit den enskilt viktigaste åtgärden för den relativt låga smittspridning av covid-19 som Sverige haft sedan cirka sex månader tillbaka. Vaccinationstäckningen är dock inte jämnt hög i hela befolkningen och behöver öka särskilt bland individer som är 50 år och yngre.

– En ökad vaccinationstäckningstäckning för ett jämt och högt skydd i hela befolkningen samt påfyllnadsdos för de grupper som nu erbjuds detta är nödvändigt för att bromsa den ökning av smittspridning som nu ses i flera regioner, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Beredskap vid ökad smittspridning

I den rapport som Folkhälsomyndigheten nu presenterar redogörs för förslag till fler åtgärder som kan vidtas vid ökad smittspridning med ökad belastningen på hälso- och sjukvården som följd. Målet med åtgärderna är att dämpa smittspridningen för att minska sjukdom och dödlighet i covid-19 i befolkningen, samtidigt som negativa effekter av åtgärder i möjligaste mån undviks. De åtgärder som vidtas behöver som tidigare vara proportionerliga mot riskerna med smittspridningen ur ett brett folkhälsoperspektiv och särskilt beakta barnets perspektiv och barnets bästa liksom att skydda de grupper med högst risk för allvarlig sjukdom och död.

De möjliga åtgärder som föreslås kan införas oberoende av varandra i olika steg utifrån en sammanvägd bedömning av vaccinationsgrad, vårdbelastning, situationen i omvärlden och trender i smittspridningen.

Exempel på föreslagna åtgärder

Vid en fortsatt ökad smittspridning med påverkan på hälso- och sjukvården ser Folkhälsomyndigheten i ett första skede behov av:

 • Allmänna råd till individer
  • Håll avstånd och undvik trängsel
  • Välj om möjligt andra färdmedel än kollektivtrafik
  • Använd munskydd i kollektivtrafiken om trängsel inte kan undvikas
 • Allmänna råd till arbetsgivare
  • Möjliggör för anställda att i viss mån arbeta hemifrån
  • Genomför om möjligt möten digitalt i stället för fysiskt
  • Undvik större samlingar
  • Vidta åtgärder för att personal ska kunna hålla avstånd på arbetsplatsen när så är möjligt
 • Allmänna råd till serveringsställen om trängsel
 • Allmänna råd till kollektivtrafiken

Läs mer

Underlag för att bedöma behovet av smittskyddsåtgärder – Delrapportering i regeringsuppdrag S2021/07524 (delvis)

Detta gäller från den 1 december 2021


PUBLICERAT 17 NOVEMBER 2021

Folkhälsomyndigheten rekommenderar regionerna att alla i förskoleklass eller äldre, och som får symtom på covid-19, ska erbjudas ett covidtest. Det gäller från den 22 november även vaccinerade. Samtidigt har myndigheten bett regeringen att besluta om vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare från den 1 december.

Här finns information om de rekommendationer om att testa sig för covid-19 och att stanna hemma som kommer att gälla från och med den 1 november.

Den 1 november ändras rekommendationerna till vuxna och barn om att stanna hemma vid symtom.

Då ändras också rekommendationerna om vem som ska testa sig och när.

Syftet med rekommendationerna är att undvika spridning av covid-19 men även luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa. De ska också skydda de personer som har störst risk för allvarlig sjukdom.

De förändringar som genomfördes den 29 september gäller fortfarande. Då togs bland annat begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bort.

Dessutom rekommenderas dessa grupper testning vid symtom även om de är fullvaccinerade:

 • Personer som bor på SÄBO eller har hemtjänst.
 • Äldre omsorgstagare på LSS-boenden.
 • Personer som behöver vård eller behandling för symtom på covid-19.
 • Hälso- och sjukvårdspersonal.
 • Omsorgspersonal på SÄBO eller hemtjänst samt personal på LSS-boenden.
 • Personer som får symtom efter resa i land utanför Norden.

I smittspårningar är testningen mer omfattande, både av fullvaccinerade och av de som är ovaccinerade, se vidare i Vägledningen för smittspårning av covid-19.

Dessa personer rekommenderas inte testning från 1 november

Dessa grupper rekommenderas att stanna hemma om de får symtom men behöver från 1 november inte testa sig:

 • Barn, unga och vuxna som är fullvaccinerade eller har haft bekräftad covid-19 de senaste sex månaderna och som inte ingår i någon av grupperna ovan.
 • Barn som inte börjat skolan (under cirka sex år).

Bakgrund till förändringarna

Åtgärderna mot covid-19 ska inte vara mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors hälsa. De ska också ta hänsyn till barns bästa. En ökad vaccinationstäckning ger en minskad risk för allvarlig sjuklighet och smittspridning till och från fullvaccinerade personer. Därmed kan rekommendationerna anpassas så att fullvaccinerade generellt inte behöver testa sig vid symtom.

En rad grupper rekommenderas fortfarande testning till exempel på grund av att de är ovaccinerade, att de löper högre risk om de smittas eller för att de vistas nära äldre personer i riskgrupp.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd ändrades den 29 september

Dessa allmänna råd gäller även efter den 1 november.

Skydda andra mot risk för smitta av covid-19

Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor.

Förhindra spridning av covid-19

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:

 • hålla avstånd till andra människor.
 • särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Rekommendation till alla som reser in i Sverige

Rekommendationen för de 6 år och äldre som inte är fullvaccinerade eller haft bekräftad covid-19 de senaste 6 månaderna om att testa sig för covid-19 vid inresa i Sverige oavsett om man har symtom har förlängts och gäller till och med den 31 december.

Information till skolor och förskolor

Från och med 29 september 2021 upphörde de föreskrifter och allmänna råd om covid-19 som riktade sig till verksamheter. Det inkluderar även skolverksamheter som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och andra skolformer.

Information om vad som gäller för skolverksamheterna [Länk borttagen 2021-10-29]

Information till verksamheter om åtgärder mot covid-19

Framöver behöver verksamheter och individer utgå från sitt generella ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar.

Information till verksamheter om åtgärder mot covid-19

Information till personal inom vård och omsorg samt kliniska laboratorier

Rekommendationer som kan användas som ett komplement till gällande föreskrifter och lokalt utarbetade riktlinjer gäller även efter den 29 september: Information till personal inom vård och omsorg samt kliniska laboratorier angående covid-19

Smittspårning av covid-19

Det är fortsatt viktigt med smittspårning och förhållningsregler till personer i hushåll där någon har covid-19.

Rekommendationer och vägledning om det gäller till och med den 31 oktober: Smittspårning av covid-19.

En uppdaterad vägledning kommer att publiceras till den 1 november.

Information till arbetsgivare

Även framöver har arbetsgivare ett generellt ansvar att motverka spridning av smittsamma sjukdomar på arbetsplatsen.

Information till arbetsgivare

Information om hälsoskyddstillsyn

Informationen om hur hälsoskyddstillsynen kan förebygga och minska risken för spridning av smittor som exempelvis covid-19 har uppdaterades den 29 september.

Information om miljö- och hälsoskyddstillsyn

Föreskrifter, rekommendationer och råd som togs bort den 29 september

 • Rekommendationen att om möjligt arbeta hemma
 • Rekommendation att avstå förvärvsarbete utanför hemmet för vissa riskgrupper för covid-19
 • Tidigare föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra spridning av covid-19 (HSLF-FS 2020:12) som gällt sedan april 2020
 • Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar (HSLF-FS 2021:2)
 • Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen (HSLF-FS 2020:37)

Läs mer

Senaste publiceringsdatum: 2021-12-03

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen