Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kultur- och ledarstipendium 2011 - lämna ditt tips

Kulturstipendium


Ydre kommuns kulturstipendium avser att vara kommunens erkänsla till personer, föreningar eller grupper som utfört en kulturell gärning till gagn för Ydre kommun. Stipendiet kan utdelas till den/de som utfört förtjänstfull insats inom vetenskap, litteratur, konst, musik, teater, journalistik eller folkbildning. till den/de som gjort en betydande humanitär insats. till den/de som efter kulturell gärning inom annat område är förtjänt av särskild belöning. som hjälp till fortbildning till den/de som visat särskilda förutsättningar för insatser inom ovan uppräknade områden.

Stipendiet kan tilldelas förtjänt person, förening eller grupp oavsett var personen, föreningen eller gruppen verkat eller bor. Företräde skall dock givas den/de vars verksamhet gagnat kommunen eller dess invånare eller som personligen har särskild anknytning till Ydre. Förslag till stipendiat eller ansökan om stipendiat kan ingivas till Ydre kommun av enskild person eller av organisation och då vara åtföljd av särskild motivering. Kommunstyrelsens arbetsutskott kan också nominera kandidater.

Ledarstipendium


Ydre kommuns stipendium för ledarinsatser inom det frivilliga föreningslivet utgörs av ett penningbelopp om vars storlek kommunfullmäktige beslutar, diplom samt kommunens standar. Möjlighet till delning skall i undantagsfall kunna förekomma. Icke ianspråktaget stipendium reserveras ej till kommande år.

Stipendiet avser att vara kommunens uppskattning till en person, förening eller grupp som utfört en gedigen ledarinsats till gagn för barn- och ungdomsverksamheten i Ydre kommun. Den verksamhet som belönas skall kännetecknas av hög kvalité, mångårigt engagemang och påvisbara resultat. Stipendiet kan endast tilldelas person, förening eller grupp vars verksamhet har varit eller är förlagd inom Ydre kommun.

Förslag till stipendiat kan lämnas till Ydre kommun av enskild person, förening eller organisation och bör alltid följas av särskild motivering. Ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott kan också nominera kandidater.

ANSÖKNINGSTID: Förslag eller ansökan skall inlämnas till Ydre kommun senast 1 april, e-post:

<-- Tillbaka
Senaste publiceringsdatum: 2011-03-07

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen