Gå till innehåll

Krisinformation

Sök


Kungörelse Detaljplan Torpa

Detaljplan för Torpa 1:72 m.fl, Ydre kommun, Östergötlands län

Syftet med detaljplanen är att reglera pågående markanvändning samt att möjliggöra ny bebyggelse i form av landsbygdsutveckling för bostadsändamål i ett attraktivt och strandnära läge intill sjön Sommen i enighet med Ydre kommuns översiktsplan från 2013.

Planområdet finns utpekat som ett LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära läge) i kommunens översiktsplan från 2013. Planen upprättas med utökat förfarande. Planen medför att området kan komma att exploateras med cirka 25 tomter för friliggande enbostadshus. Inom en del av området finns även möjligheten att uppföra ett mindre flerfamiljshus eller marklägenheter.

Detaljplaneförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan. Planförslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan och en Miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram. I enlighet med 5 kap. 11 § plan-och bygglagen är kommunen skyldig att samråda med de som berörs av planen. Samrådshandlingar skickas till sakägare enligt fastighetsförteckning samt till berörda myndigheter och organisationer med flera.

Samråd om detaljplanen pågår under perioden 28:e mars – 25:e april. Planhandlingarna finns under samrådstiden tillgängliga på kommunkontoret och biblioteket i Österbymo samt på kommunens hemsida under Bygga, bo och miljö:
https://www.ydre.se/ydre-kommun/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/detaljplanering/pagaende-planarbeten

Allmänheten bjuds in till ett samrådsmöte om detaljplanen den 4 april 2023, kl 18:00 i Hestraskolans matsal. Olstorpsvägen 5, 573 95 Ydre.

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast den 25:e april till Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre eller skickas med e-post till:
ydre.kommun@ydre.se


Senast uppdaterad