Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bidragsregler

Kommunstyrelsen handlägger dessa bidrag som här beskrivs.

Önskas en fråga behandlad kan den lämnas löpande under året till Helena Eklöf,
bidrags- och fritidsfrågor (0381-66 12 27) samt Christine Åström biblioteks- och utställningsfrågor (0381-66 12 71). Behandling i kommunstyrelsen kan behövas i vissa fall.

ALLMÄNT
Bidrag enligt nedanstående bidragsslag ges till föreningar med verksamhet i Ydre Kommun. Kommunstyrelsen
avgör ensam huruvida en förening är bidragsberättigad eller ej. Kommunstyrelsen delegerar praktiska detaljer som granskning, utbetalning och information om de bidrag som regleras av dessa regler till tjänsteman.
Kommunstyrelsen äger rätt att ta del av samtliga räkenskaper, verksamhetsberättelser och revisionshandlingar för den förening som ansöker och erhåller bidrag.

ANSÖKNINGSTID
Ansökningstiden skall respekteras. För ansökningar som inkommer för sent finns ingen garanti för att de kommer att behandlas.

BIDRAGSSLAG


ANLÄGGNINGSBIDRAG
ges till anläggningar som kommunstyrelsen godkänt för bidrag samt där ungdomsverksmahet, enligt reglerna för aktvitetsstöd kan redovisas. Verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse och revisionsberättelse skall bifogas ansökan. Sista ansökningsdag 1 maj.

LEDARUTBILDNINGSBIDRAG
ges föreningar som redovisar ungdomsverksamhet enligt reglerna för aktivitetsstöd för täckande av kostnader i samband med utbildningsinsatser. Kursprogar och deltagarintyg skall bifogs ansökan.

LOKALÄGARFÖRENINGSBIDRAG
ges till lokalägande förening, Bygdegård, Folkets Hus och liknande efter prövning av Kommunstyrelsen.
Verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse coh revisionsberättelse skall bifogs ansökan.
Sista ansökningsdag 1 maj.

AKTIVITETSSTÖD
Berättigade till kommunalt lokalt aktivitetsstöd är samtliga lokala organisationer som bedriver barn- och ungdomsverksamhet i kommunen. Aktivitetsstödet utgår efter antalet genomförda sammankomster.
Sista ansökningsdag är den 25 februari samt den 25 augusti.

ENGÅNGSANSLAG
Bidrag kan ges till investeringar med en avskrivningstid om minst 5 år. Förening som ansöker om engångsanslag skall aktivt redovisa vilka andra bidragsvägar som sökts. Ansökan får avse investering gjord under det senaste verksamhetsåret eller investering som är planerad till närmaste kommande verksamhetsår.  
Bidrag utgår med maximalt 90 % av redovisad kostnad inklsive mervärdeskatt.
Sista ansökningsdag 1 maj.
 
HYRESBIDRAG
ges till arrende-/hyreskostnader och endast till föreningar som redovisar aktiviteter enligt reglerna för aktivitetsstöd.
Bidrag utgår med 75 % av kostnaderna för hyrda lokaler, planer eller arrenden, dock max 15 000 kronor.
Verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse coh revisionsberättelse skall bifogs ansökan.
Sista ansökningsdag 1 maj.

BIDRAG TILL UTSKOTTETS FÖRFOGANDE
Ändamål
Bidrag ges i första hand till de föreningar som ej uppfyller kraven för övriga bidragsformer. Övriga föreningar har möjlighet att ansöka om medel ur detta anslag löpande under året för speciella och angelägna arrangemang.

Senaste publiceringsdatum: 2020-10-27

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen