Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Varför ska enskilda avlopp kontrolleras?

Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten kan påverka sjöar, vattendrag och grundvatten. Det kan förorena både din egen och grannars vattenbrunn. Utsläppen kan också påverka badvatten, fiske och bidra till att sjöar och vattendrag växer igen.

Vi omfattas även av EU:s ramdirektiv för vatten, som syftar till att vi gemensamt tar ansvar för ett långsiktigt och hållbart utnyttjande av våra vattenresurser.

Att tillse godtagbar rening av vårt avloppsvatten är en del i det arbetet. Det är också ett ständigt pågående arbete, och som görs av alla kommuner i Sverige.

Varför ska slambrunnar, vattentäkter m.m. mätas in?

Om koordinaterna för var vatten och avlopp finns…

  • underlättar det vid slamtömning
  • för räddningstjänst (t ex undvika släckmedel i vattenbrunn)
  • eller för att säkerställa läge och avståndet mellan din vattenbrunn och grannens nya avloppsanläggning.

Vem är ansvarig för vad?

Fastighetsägaren: Att släppa ut avloppsvatten räknas som miljöfarlig verksamhet eftersom det kan leda till problem för miljön och hälsan. Den som äger en fastighet med enskilt avlopp räknas som verksamhetsutövare enligt lag, och ansvarar därmed för att reningen/anläggningen fungerar.

Kommunen: Kommunen har lagstadgade uppgifter att bedriva tillsyns på avloppsanläggningar och det är Miljöbalken som styr det arbetet. Miljöbalkens mål är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Myndighetsnämnd för byggnation och miljö, är tillståndsgivare och tillsynsmyndighet för avloppsanläggningar. Det har uppdragit åt Miljökontoret att utföra inventering av enskilda avlopp i kommunen.

Enskilda avlopp skall alltså synas utifrån:

  • Miljöskydd: Näringsämnen blir övergödning.
  • Hälsoskydd: Dåliga avlopp påverkar dricksvattenkvaliteten.

Myndighetsnämnd för byggnation och miljö, är tillståndsgivare och tillsynsmyndighet för avloppsanläggningar. Det har uppdragit åt Miljökontoret att utföra inventering av enskilda avlopp i kommunen.

Enkät inför avloppskontroll Enkät


Information & Enkät

Innan vi besöker din fastighet får du ett informationsbrev och en enkät Pdf, 383.8 kB. med posten. Du kan också ta del av information och enkät här.

Informationsbrev (kommer strax!)

Enkät - fyll i, och skicka in, enkäten digitalt här!

Enkät - PDF Pdf, 383.8 kB.


 

Inspektion

För att enkelt och systematiskt kunna genomföra inventeringen, så gör vi det oanmälda. Är du hemma får du gärna vara med, men det är inget krav. Inspektion och inmätning görs bara utomhus, men vi knackar alltid på först!

Har du möjlighet frigöra/röja eventuell växtlighet kring avloppsanläggningen är vi tacksamma. Vi fotograferar i, och kring anläggningen.

Enligt MB

...28 kap 1§ får vi beträda privata fastigheter för att bedriva tillsyn.

...26 kap 21§ får vi begära in, och ta del av de uppgifter som behövs för att fatta beslut i samband med tillsyn.

Inspektionsrapport & ev. beslut

Efter inspektionen får du en inspektionsrapport. Den grundar sig på svaren i enkäten, vad som noterades vid inspektionen samt uppgifter om anläggningen från kommunens arkiv. Rapporten kan du alltid ha synpunkter på, om du vill. Rapporten kommer senare ligga till grund för ett ev. beslut.

Vad händer efter beslutet?

Om ditt avlopp inte uppfyller godtagbar rening enligt dagens miljökrav kommer du att behöva åtgärda det. Du har normalt 1-2 år på dig att förbättra ditt avlopp beroende på anläggningens status.

Ta kontakt med en avloppsentreprenör som kan hjälpa dig ta fram ett förslag på lämplig åtgärd samt ev. bistå med ansökan. En avgift för ansökan tas ut enligt kommunens taxa.

OBS! Innan du får göra ändringar eller anlägga nytt avlopp, så måste du sökt, och fått, tillstånd från miljökontoret!

Vad kostar det?

Taxa för tillsyn av avloppsanläggning 2021 (fastställda av kommunfullmäktige) är 1 950 kr.

Varför kostar det?

Tillsynsverksamhet är mestadels avgiftsfinansierad. Det betyder att:

"Den som bedriver verksamheten står för kostnaden - inte skattebetalarna."

Senaste publiceringsdatum: 2021-07-16

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen