Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ydre kommuns nya översiktsplan skapas och vi vill ha er hjälp

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell kommunövergripande översiktsplan som speglar den politiska majoritetens uppfattning av kommunens långsiktiga vision och arbete gällande den fysiska miljön. Översiktsplanen är inte bindande utan fungerar som en vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden samt den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Syftet med översiktsplanen är att redovisa kommunens framtida utveckling med särskilt fokus på användningen av mark och vatten.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen ska redovisa strategier för en långsiktigt hållbar utveckling, samt ange kommunens långsiktiga och övergripande utvecklingsstrategi med grunddrag om hur mark- och vattenområden ska användas. Översiktsplanen ska dessutom visa hur kommunen tar hänsyn till allmänna intressen, riksintressen och miljökvalitetsnormer. Planen består av en plankarta och planbeskrivning. Det krävs många aktörer för att ta fram en översiktsplan. Kommunen behöver hjälp av bland annat omkringliggande kommuner, medborgare, näringslivet, regionen och länsstyrelsen för att få till ett bra underlag för översiktsplanen och för att kunna definiera kommunens långsiktiga utveckling samt viljeriktning.

Här hittar du nu gällande översiktsplan samt vindkraftplan:

Översiktsplan kap. 1-6 Pdf, 11.8 MB.

Översiktsplan kap 7-9 Pdf, 8.4 MB.

Vindkraftplan Pdf, 2.9 MB.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan

Översiktsplanen ska vara ett levande dokument som ses över minst en gång per mandatperiod. Med jämna mellanrum tas också en helt ny översiktsplan fram, när förutsättningarna ändrats så pass mycket att det behövs ett helt nytt dokument.

Ydre kommun är i startfasen med att ta fram en ny översiktsplan. Den aktuella översiktsplanen är antagen 2013 och kommunen har valt att arbeta fram en ny digital översiktsplan för Ydres framtida mark- och vattenanvändning. I framtagandet av en ny översiktsplan är bland det viktigaste att få in synpunkter om framtiden i Ydre från er som bor och verkar i kommunen. Just nu är vi i det första skedet av planprocessen där vi arbetar fram ett initialt förslag och samlar in så mycket information som möjligt som kan hjälpa oss att utforma planen. När första förslaget är framlagt är det möjligt att tycka till om planens innehåll. Det tar lång tid att ta fram en översiktsplan, målet är att ha en antagen plan till hösten 2024.

Under våren och sommaren kommer vi lägga ut enkäter som medborgare, föreningar och företag får svara på som handlar om Ydres utveckling av den fysiska miljön. Enkäterna fungerar sedan som underlag för olika ställningstaganden i den nya översiktsplanen. Den 2a juni påbörjar vi utskick av medborgarenkäten till alla hushåll i Ydre kommun. Du kan också delta i enkäten här på webben, oavsett om du bor eller är besökare i Ydre kommun. Dina tankar och idéer är viktiga, så ta din chans och gör din röst hörd. Sista svarsdag för medborgarenkäten är 15e augusti.

Medborgarenkäten finns digitalt här!


Nu ska enkäten ha kommit till era brevlådor! I vissa fall har vi lämnat den vid dörren!

Nu kan föreningar och företag svara på enkäterna, sista svarsdag är 30 jun.

Föreningsenkäten finns här!

Näringslivsenkäten finns här!

Senaste publiceringsdatum: 2022-06-09

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen