Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Värmepumpar

Värmepumpar – bergvärme, ytjordvärme, ytvattenvärme
Värmepumpar är en installation som tillvaratar värme från berg, jord, grund- och ytvatten. Installation av en värmepump ska anmälas till miljökontoret. Till anmälningsblanketten ska en skalenlig tomtkarta bifogas. Kartan ska visa byggnader, VA-, el- och teleledningar, borrhålets placering samt i förekommande fall egen och grannars vattentäkter, andra borrhål och avloppsanordningar. Dessutom skall ett produktinformationsblad på värmebärare bifogas till anmälan. Du kan skriva ut en karta här genom att klicka på rubriken ”Kartor”, vilket då leder dig till kartprogrammet InfoVisaren.

Luftvärmepump
För luftvärmepumpar krävs inte anmälan, men tänk på att välja placering, så att grannar inte störs av buller.

Egenkontroll enligt miljöbalken
Oavsett vilken typ av värmepumpsanläggning du installerar är det viktigt att du sätter dig in i vad en värmepumpsanläggning är och hur du ska sköta och kontrollera den, för att undvika olägenhet för omgivningen.

Miljösanktionsavgift för utebliven anmälan
Om du inte anmäler din värmepumpsanläggning innan du installerar den kan du bli ålagd att betala miljösanktionsavgift.

Lagstiftning
Inrättande av värmepumpanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten regleras i miljöbalken. Anmälan krävs enligt 17 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Vid högre effekt än 10 MW måste tillstånd sökas hos Länsstyrelsen.

Ansökan om installation av värmepump Pdf, 105.4 kB.

Senaste publiceringsdatum: 2020-06-05

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen