Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Upphävande av detaljaljplan för Bulsjö 3:43 m.fl

Bulsjö

Ett förslag till upphävande för del av Detaljplan för Bulsjö 3:43 m.fl. har upprättats.
Syftet med detaljplanen är att Kommunen vill slå ihop delar av fastigheterna Österby 2:89, Österby 2:35, Österby 12:5, Österby 2:112, Österby 2:74 samt Österbymo 1:1. I dagsläget ligger skolan i Österbymo uppdelad på delar av dessa sex fastigheter. På grund av gällande detaljplan som delvis går in på Österby 2:112 är denna fastighetsreglering ej möjlig i dagsläget. Kommunen avser därför att upphäva berörd del av detaljplan för Bulsjö 3:43 m.fl.. Planområdet är beläget i Österbymo tätort, Ydre kommun, Östergötlands län. Detaljplaneförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan. I enlighet med 5 kap. 11 § plan-och bygglagen ska kommunen samråda med de som berörs av upphävandet.

Under samrådstiden 8 juni till 6 juli finns detaljplanen tillgänglig på kommunkontoret och biblioteket i Österbymo.

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast den 6 juli 2020 till
Ydre kommun,
Kommunkontoret,
573 74 Ydre.

Frågor besvaras av
Viktor Ljungström, Planarkitekt Metria AB, 010-121 87 72
Urban Tordsson, Teknisk chef Ydre kommun, 0381-66 12 34

Planbeskrivning Pdf, 1.3 MB.
Plankarta Pdf, 3.2 MB.
Undersökning av betydande miljöpåverkan Pdf, 239.1 kB.
Följebrev Pdf, 76.4 kB.

Senaste publiceringsdatum: 2020-06-05

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen