Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rivningslov och rivningsanmälan

Rivningslov

Rivningslov behövs för att riva byggnader inom detaljplanlagt område. Rivningen kan omfatta hela byggnaden eller del av den. Med ansökan om rivningslov ska situationsplan bifogas där det framgår vilken byggnad som skall rivas och en kontrollplan.


Vad ska anmälan för rivning innehålla?

  • Blankett - Ansökan om bygglov. Markera X i rutan rivningslov
  • Blankett - Teknisk beskrivning
  • Situationsplan, skala 1:500
  • Eventuellt kontrollplan för rivning

Om det vid rivningsåtgärder kan antas uppkomma rivningsmaterial som innehåller farligt avfall ska detta framgå av anmälan. I kontrollplanen ska det redovisas hur rivningsavfallet ska tas omhand och eventuellt återanvändas. Vid selektiv rivning är strävan att kunna återbruka rivningsavfallet i så stor utsträckning som möjligt.

Kontrollplan  

Kontrollplanen ska beskriva projektets art och omfattning, hur arbetet avses bedrivas, skyddsinsatser mot damm och buller, omhändertagande, materialinventeringar med identifiering av farligt avfall, varsamhetsåtgärder, avstängning av el, vatten och värme, återställning av mark etc. och syftar till ett genomförande som inte skadar besparingsvärd egendom, omgivning och miljö.

Kontrollansvarig

kontrollansvarig ska se till att kontrollplanen följs och med särskild uppmärksamhet på hanteringen av farligt och miljöskadligt avfall. Kontrollansvarig ska vara certifierad. Närvaroplikt vid kontroller och besiktningar föreligger.

Senaste publiceringsdatum: 2022-05-30

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen