Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bygglov och bygganmälan

 

Förhandsbesked

När du planerar att bygga ett nytt hus på landet är det en hel del att tänka på innan du kan sätta igång med själva byggandet.
Om du tänker bygga ett hus som ersättning för ett befintligt på en redan avstyckad tomt kan det vara lämpligt att söka bygglov direkt.

Om du vill bygga nytt i ett område som saknar detaljplan, kan det vara lämpligt att först ansöka om förhandsbesked. Det ger dig möjlighet att undvika onödig projektering, ifall det visar sig vara svårt att få bygglov för dina byggplaner.


Installation eller väsentlig ändring av eldstad, rökkanal, hiss eller ventilation

När du ska byta eller installera en eldstad ska du också göra en anmälan. När anmälan inkommit till samhällsbyggnadsnämnden handläggs ärendet. Efter erhållet startbesked får installationen påbörjas. När installationen är klar och sotaren har besiktigat och godkänt installationen skriver han ut och skickar ett sakkunnighetsbevis med kopia till Samhällsbyggnadskontoret. En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Vad ska anmälan innehålla?

 • Blankett - Anmälan (ej bygglovspliktig åtgärd)
 • Planritning, skala 1:100 som redovisar eldstadens placering
 • Fasad- och sektionsritning, skala 1:100 som redovisar skorstenen med höjd över taknock. Inlämnas vid installation av rökkanal
 • Fabrikat och typ samt prestandadeklaration över den eldstad och rökkanal som ska installeras
 • Eventuellt kontrollplan

Attefalls hus vid en- eller två bostadshus

Du får uppföra ett attefallshus i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus. Attefallshuset får vara högst 30,0 kvadratmeter oavsett om det är en komplementbyggnad (garage, förråd etc) eller om det är ett komplementbostadshus. Den högsta höjden från medelmarknivå till taknock får vara högst 4,0 meter. Om ett Attefallshus placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande.

Ett Attefallshus får inte uppföras närmare än 4,5 meter från allmän plats (gata, väg eller park m.m.), i så fall måste du söka bygglov.

Observera att det kan krävas andra tillstånd för att uppföra ett Attefallshus, t.ex. om byggnaden placeras inom ett strandskyddat område. Om du är osäker på vad som gäller är du alltid välkommen att kontakta oss. En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Vad ska en anmälan som gäller en attefallsåtgärd innehålla?

 • Blankett - Anmälan (ej bygglovspliktig åtgärd)
 • Blankett - Teknisk beskrivning
 • Situationsplan, skala 1:500
 • Planritning, skala 1:100
 • Fasadritning, skala 1:100
 • Sektionsritning, skala 1:100

Strandskydd

Strandskyddet är ett förbud mot nybyggnation och tillhörande anläggning liksom grävarbeten. Avståndet för strandskyddet kan variera mellan 100 till 150 meter från strandlinjen både inåt land och ut i det berörda vattenområdet. Dispens från strandskyddet kan medges vid särskilda skäl.
Dispensen prövas och beslutas av myndighetsnämnden byggnation och miljö. I de flesta fall beslutas om dispens från strandskyddet i samband med prövning av bygglov eller förhandsbesked.

Bygglov

Vid nybyggnation och i vissa fall vid om- och tillbyggnad behövs bygglov. Om du vill använda byggnaden till annat ändamål än vad byggnaden ursprungligen är byggd för krävs också bygglov. Bygglov beslutas av byggnadsinspektören. Ibland behövs beslut i byggnadsnämnden. För bygglov och bygganmälan betalar du en avgift enligt en särskild taxa

Tekniskt samråd

Tekniskt samråd ska hållas före byggstart. Under ett tekniskt samråd går handläggare och byggherre gemensamt igenom planering för bygget, tekniska detaljer, behovet av arbetsplatsbesök och kontrollåtgärder och vilken samordning som behövs. Till det tekniska samrådet kallas också den kontrollansvarige.

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig måste finnas med när arbetena påbörjas och vid samrådet. Syftet med detta är att se till att byggherren har tillräckligt med kunskap för att uppfylla samhällets krav på byggandet - stabilitet, brandsäkerhet, energihushållning, handikapptillgänglighet mm. Byggherren utser kontrollansvarig som ska vara certifierad. På Boverkets hemsida finns en lista över alla som är certifierade.  

Kontrollplan

Vid det tekniska samrådet upprättas en kontrollplan. Den talar om vilka kontroller som ska utföras, vilka intyg eller andra handlingar som skall redovisas. Kontrollplanen ska omfatta sådant som ingår i samhällets krav på byggande. Den genomförda kontrollplanen ligger sedan till grund för utfärdande av slutbesked.

Arbetsplatsbesök

Vid arbetsplatsbesöket ska kontrollplanen gås igenom och bedömning göras om det finns behov av ytterligare besök.

Slutsamråd

Slutsamråd ska hållas innan slutbesked lämnas. Detta sker i regel på byggplatsen. Byggnaden får inte tas i anspråk innan slutbesked lämnats
Senaste publiceringsdatum: 2022-06-17

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen