Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bygglov och bygganmälan

Förhandsbesked


När du planerar att bygga ett nytt hus på landet är det en hel del att tänka på innan du kan sätta igång med själva byggandet.
Om du tänker bygga ett hus som ersättning för ett befintligt på en redan avstyckad tomt kan det vara lämpligt att söka bygglov direkt.
Men om det inte finns något hus och inte heller nyligen gjorts någon avstyckning är det lämpligt att ansöka om förhandsbesked. Då görs en prövning av om den tilltänkta byggnationen kan tillåtas på platsen. Ett förhandsbesked kräver inte lika omfattande ansökningshandlingar som en ansökan om bygglov.
Ett positivt förhandsbesked innebär att du kan vara säker på att få bygglov om förslaget stämmer överens med förhandsbeskedet. Förhandsbeskedets giltighetstid är två år.

Strandskydd


Strandskyddet är ett förbud mot nybyggnation och tillhörande anläggning liksom grävarbeten. Avståndet för strandskyddet kan variera mellan 100 till 150 meter från strandlinjen både inåt land och ut i det berörda vattenområdet. Dispens från strandskyddet kan medges vid särskilda skäl.
Dispensen prövas och beslutas av myndighetsnämnden byggnation och miljö. I de flesta fall beslutas om dispens från strandskyddet i samband med prövning av bygglov eller förhandsbesked.

Bygglov


Vid nybyggnation och i vissa fall vid om- och tillbyggnad behövs bygglov. Om du vill använda byggnaden till annat ändamål än vad byggnaden ursprungligen är byggd för krävs också bygglov. Bygglov beslutas av byggnadsinspektören. Ibland behövs beslut i byggnadsnämnden. För bygglov och bygganmälan betalar du en avgift enligt en särskild taxa

Anmälningspliktiga åtgärder


Det är inte alla byggnadsprojekt som kräver bygglov men däremot ska anmälan göras vid t.ex. installation av eldstad, väsentliga ändringar av ventilation- och va-installationer, hiss och åtgärder som påverkar brandskyddet.

Tekniskt samråd


Tekniskt samråd ska hållas före byggstart. Under ett tekniskt samråd går handläggare och byggherre gemensamt igenom planering för bygget, tekniska detaljer, behovet av arbetsplatsbesök och kontrollåtgärder och vilken samordning som behövs. Till det tekniska samrådet kallas också den kontrollansvarige.

Kontrollansvarig


En kontrollansvarig måste finnas med när arbetena påbörjas och vid samrådet. Syftet med detta är att se till att byggherren har tillräckligt med kunskap för att uppfylla samhällets krav på byggandet - stabilitet, brandsäkerhet, energihushållning, handikapptillgänglighet mm. Byggherren utser kontrollansvarig som ska vara certifierad. På Boverkets hemsida finns en lista över alla som är certifierade.  

Kontrollplan


Vid det tekniska samrådet upprättas en kontrollplan. Den talar om vilka kontroller som ska utföras, vilka intyg eller andra handlingar som skall redovisas. Kontrollplanen ska omfatta sådant som ingår i samhällets krav på byggande. Den genomförda kontrollplanen ligger sedan till grund för utfärdande av slutbesked.

Arbetsplatsbesök


Vid arbetsplatsbesöket ska kontrollplanen gås igenom och bedömning göras om det finns behov av ytterligare besök.

Slutsamråd


Slutsamråd ska hållas innan slutbesked lämnas. Detta sker i regel på byggplatsen. Byggnaden får inte tas i anspråk innan slutbesked lämnats

Blanketter finner du i rutan blanketter och dokument här intill

Senaste publiceringsdatum: 2014-04-24

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen