Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplan för Saxabäcken 1:1 m.fl.

Saxabäcken

Ett förslag till detaljplan för del av Saxabäcken 1:1 har upprättats. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i strandnära läge samt att upphäva strandskyddet inom delar av planområdet. Planområdet är beläget på Torpön. Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd enligt plan- och bygglagen (PBL 5 kap 11§) under 2019-06-27 – 2019-09-26. De synpunkter som inkommit under samrådet finns redovisade i en samrådsredogörelse tillsammans med kommunens kommentarer.

När samrådet är klart ska kommunen (enligt PBL 5 kap 18§) i en underrättelse informera om sitt planförslag och låta det granskas under en viss tid. Under granskningstiden ska kommunen hålla förslaget tillgängligt för alla som vill granska det.

Under granskningstiden 22 juni – 10 aug 2020 finns detaljplanen tillgänglig på kommunkontoret och biblioteket i Österbymo.

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast den 10 aug 2020 till

Ydre kommun,
Kommunkontoret
573 74 Ydre.

Frågor besvaras av
Anders Adolfsson A-konsult tel. 0730 44 62 82
Urban Tordsson, Teknisk chef Ydre kommun, tel. 0381-66 12 34

PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF
Plankarta 1:1000PDF
SamrådsredogörelsePDF
BehovsbedömningPDF
Förslag till avloppsanläggningPDF
UnderrättelsePDF
FöljebrevPDF
SändlistaPDF


Senaste publiceringsdatum: 2020-06-17

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen