Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplan för Aggarp 1:1 m.fl

Aggarp

_________________________________________________________________________________________________Kungörelse. Granskning av detaljplan (PBL 5kap.11§) för Aggarp 1:1 m.fl. i Ydre kommun

Ett förslag till detaljplan för del av Aggarp 1:1 m.fl. har upprättats. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i strandnära läge samt att upphäva strandskyddet inom delar av planområdet. Planområdet är beläget i Rydsnäs. Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.
Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd enligt plan- och bygglagen (PBL 5 kap 11§) under 2019-02-01 – 2019-03-01. De synpunkter som inkommit under samrådet finns redovisade i en samrådsredogörelse tillsammans med kommunens kommentarer.
När samrådet är klart ska kommunen (enligt PBL 5 kap 18§) i en underrättelse informera om sitt planförslag och låta det granskas under en viss tid.
Under granskningstiden ska kommunen hålla förslaget tillgängligt för alla som vill granska det.
Under granskningstiden 8 juni – 6 juli 2020 finns detaljplanen tillgänglig på kommunkontoret och biblioteket i Österbymo.
Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast den 6 juli 2020 till
Ydre kommun
Kommunkontoret
573 74 Ydre

Frågor besvaras av
Viktor Ljungström, Planarkitekt Metria AB, tel. 010-121 87 72
Urban Tordsson, Teknisk chef Ydre kommun, tel. 0381-66 12 34

PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF
SamrådsredogörelsePDF
UnderrättelsePDF
FöljebrevPDF
Följebrev engelskaPDF
Rapport markundersökningPDF
BIlaga 1 FlygfotonPDF
Bilaga 2 ProvtagningsplanPDF
Bilaga 3 Ritning över provpunktsplaceringPDF
Bilaga 4 FältprotokollPDF
Bilaga 5 AnalysrapporterPDF


Senaste publiceringsdatum: 2020-06-05

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen