Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplaner

Aggarp

Detaljplan för Aggarp 1:1 m fl

Ett förslag till detaljplan för Aggarp 1:1 m.fl. har upprättats. Syftet med detaljplanen är att Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i strandnära läge samt att upphäva strandskyddet inom delar av planområdet. Planområdet är beläget i Rydsnäs.
Detaljplaneförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan. I enlighet med 5 kap. 11 § plan-och bygglagen ska kommunen samråda med de som berörs av planen.
Under samrådstiden 1:a februari till 1:a mars finns detaljplanen tillgänglig på kommunkontoret och biblioteket i Österbymo.

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast den 1:a mars 2019 till
Ydre kommun
Kommunkontoret
570 60 Ydre.

Frågor besvaras av
Ida Hellman, Planarkitekt Metria AB, tel. 010-121 89 76
Urban Tordsson, Teknisk chef Ydre kommun, tel. 0381-66 12 34

1) PlanbeskrivningPDF
2) PlankartaPDF
3) BehovsbedömningPDF
4) KungörelsePDF

Detaljplan för Torpa 1:1

Ett förslag till detaljplan för del av Torpa 1:1 har upprättats. Syftet med detaljplanen är att reglera pågående markanvändning samt att möjliggöra ny bebyggelse i form av landsbygdsutveckling för bostadsändamål i ett attraktivt och strandnära läge intill sjön Sommen i enighet med Ydre kommuns översiktsplan från 2013. Syftet är även att upphäva strandskyddet inom delar av planområdet.

Planområdet är beläget Torpafjärdens sydvästra strand i sjön Sommen, cirka 2,5 kilometer från Torpa kyrkby och 3,5 kilometer från Hestra. Läget i Ydre kommuns nordvästra del innebär att Österbymo och Tranås är de närmaste större tätorterna, med drygt 2 mil respektive 15 kilometer till dessa.

Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd enligt plan- och bygglagen (PBL 5 kap 11§) under 2018-02-26 – 2018-03-19. De synpunkter som inkommit under samrådet finns redovisade i en samrådsredogörelse tillsammans med kommunens kommentarer.

När samrådet är klart ska kommunen (enligt PBL 5 kap 18§) i en underrättelse informera om sitt planförslag och låta det granskas under en viss tid. Under granskningstiden ska kommunen hålla förslaget tillgängligt för alla som vill granska det.

Under granskningstiden 15:e maj – 5:e juni 2018 finns detaljplanen tillgänglig på kommunkontoret och biblioteket i Österbymo.

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast den 5 juni 2018 till

Ydre kommun
Kommunkontoret
570 60 Ydre.

Frågor besvaras av
Nicole Henriksdotter, Planarkitekt Metria AB, tel. 010-121 80 71
Urban Tordsson, Teknisk chef Ydre kommun, tel. 0703-02 07 61

Handlingar
1) PlanbeskrivningPDF
2) PlankartaPDF
3) SamrådsredogörelsePDF
4) BehovsbedömningPDF
5) UnderrättelsePDF

 

 

Detaljplan för del av Östra Hult 1:1


Ett förslag till detaljplan för del av Östra Hult 1:1 har upprättats. Syftet med detaljplanen är att peka ut området som ett LIS-område samt att möjliggöra en mindre turist- och konferensanläggning i kombination med bostadsändamål i strandnära läge invid sjön Sommen, med utgångspunkt från den befintliga gården på fastigheten. Syftet är även att upphäva strandskyddet inom delar av planområdet. Planområdet ligger vid Sommens sydvästra strand, cirka 7 kilometer från Hestra och 3,5 kilometer från Asby. Detaljplaneförslaget är inte förenligt med kommunens översiktsplan.

Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd enligt plan- och bygglagen (PBL 5 kap 11§) under 2017-07-10 – 2017-08-20. De synpunkter som inkommit under samrådet finns redovisade i en samrådsredogörelse tillsammans med kommunens kommentarer.

Efter samrådet ska kommunen (enligt PBL 5 kap 18§) i en underrättelse informera om sitt planförslag och låta det granskas under en viss tid. Under granskningstiden ska kommunen hålla förslaget tillgängligt för alla som vill granska det.

Granskning av detaljplanen pågår under tiden 11 oktober – 1 november.

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast den 1 november till
Ydre kommun, Kommunkontoret, 570 60 Ydre.

Frågor kring detaljplanen besvaras av
Urban Tordsson, Teknisk chef Ydre kommun, tel. 0381-66 12 34
eller Sofia Ljungquist, Planarkitekt Metria AB, tel. 010-121 80 69


Handlingar
1 Behovsbedömning Granskning Östra Hult 1:1PDF
2 Följebrev Granskning Östra Hult 1:1 In english
PDF
3 Följebrev Granskning Östra Hult 1:1PDF
4 Planbeskrivning Granskning Östra Hult 1:1
PDF
5 Plankarta Granskning Östra Hult 1:1
PDF
6 Samråsredogörelse Granskning Östra Hult 1:1PDF
7 Underrättelse Granskning Östra Hult 1:1PDF

 

Detaljplan för del av Birka 1:1

 

Ett förslag till detaljplan för del av Birka 1:1 har upprättats. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i strandnära läge samt att upphäva strandskyddet inom delar av planområdet. Planområdet är beläget i Forsnäs.

Detaljplaneförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan

Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd enligt plan- och bygglagen (PBL 5 kap 11§) under 2017-07-10 – 2017-08-20. De synpunkter som inkommit under samrådet finns redovisade i en samrådsredogörelse tillsammans med kommunens kommentarer.

När samrådet är klart ska kommunen (enligt PBL 5 kap 18§) i en underrättelse informera om sitt planförslag och låta det granskas under en viss tid. Under granskningstiden ska kommunen hålla förslaget tillgängligt för alla som vill granska det.

Granskning av detaljplanen pågår under tiden 11 oktober – 1 november.

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast den 1 november till
Ydre kommun, Kommunkontoret, 570 60 Ydre.

Frågor kring detaljplanen besvaras av
Nicole Henriksdotter, Planarkitekt Metria AB, tel. 010-121 80 71
eller Urban Tordsson, Teknisk chef Ydre kommun, tel. 0381-66 12 34

Handlingar
1 Behovsbedömning Birka 1:1PDF
2 Följebrev Granskning Birka 1:1
PDF
3 Planbeskrivning Granskning Birka 1:1
PDF
4 Plankarta Granskning Birka 1:1
PDF
5 Samrådsredogörelse Granskning Birka 1:1PDF
6 Underrättelse Granskning Birka 1:1PDF

Senaste publiceringsdatum: 2019-02-01

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen