Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Verksamhetsmål och uppdrag

Den värdegrund och det uppdrag som verksamheterna inom förskola, grundskola, förskoleklass och fritidshem har ska bedrivas utifrån de mål och riktlinjer som anges i de nationella styrdokumenten, läroplanerna och skollagen.  Läroplanernas målområden är: 

Lpfö 98  

 • Normer och värden                 
 • Utveckling och lärande
 • Barns inflytande
 • Förskola och hem  
 • Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet
 • Uppföljning, utvärdering och utveckling
 • Förskolechefens ansvar

Lgr 11  

 • Normer och värden                 
 • Kunskaper
 • Elevernas ansvar och inflytande
 • Skola och hem  
 • Övergång och samverkan 
 • Skolan och omvärlden
 • Bedömning och betyg
 • Rektors ansvar

Kommunens övergripande inriktningsmål för Barn och Utbildning

 • Alla barn och elever ska känna trygghet.
 • Alla barn och elever ska utveckla en förståelse för demokrati och alla människors lika värde.
 • Alla barn och elever ska utvecklas kunskapsmässigt.
 • Alla elever ska vara godkända i alla ämnen och fullfölja en gymnasieutbildning.
 • Andelen elever från Ydre som studerar vid eftergymnasiala utbildningar ska öka.

Barn- och utbildningsförvaltningens vision och värdegrund           

                               
Alla i våra verksamheter ska känna trygghet  visa ömsesidig respekt, 
ta ansvar och uppleva  arbetsglädje i en lärande gemenskap.

Medel för att nå dit är att arbeta utifrån det som kännetecknar en professionell  lärande organisation, (PLC).

 • Vi har en gemensam vision och  värdegrund.
 • Ledarskapet skapar förutsättningar för delaktighet och inflytande.
 • Barn och elever är i centrum för  utbildningsuppdraget som ska  omfatta lärande och kreativitet  och vila på beprövad erfarenhet  och vetenskaplig grund.
 • I organisationen finns stödjande  strukturer och rutiner för arbets-  och utvecklingsorganisation som  följs upp genom ett systematiskt  kvalitetsarbete.
 • Vi tillämpar en delad yrkespraktik med ett kollegialt arbete och lärande.

Prioriterade målområden
inom BoU i Ydre kommun (2015-2018)

 •  Systematiskt kvalitetsarbete     
 •  Likabehandling (trygghetsplan,  mångfald, genus)    
 •  Elevhälsa
 •  Lärande och utveckling (matematik, svenska, engelska, entreprenöriellt lärande och IT) 

Det systematiska kvalitetsarbetet

Nationella målområden, prioriterade målområden samt inriktningsmål följer förbättringshjulets olika delar.Årliga uppföljningar och analyser görs utifrån frågeställningarna: Vilka insatser har gjorts? Vad säger analysen? Vilka utvecklingsbehov framträder? Vilka åtgärder ska vidtas?

Pågående processer

 •  Strategisk och systematisk planering
 •  Ekonomisk styrning och uppföljning
 •  Visions och värdegrundsarbete,
 •  Kunskaper och lärande, undervisning,
 •  Elevhälsa
 •  Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 •  Kompetensförsörjning, kartläggning av behörigheter inom verksamheterna

Verktyg

 •  Årscykler för uppföljning o utvärdering
 •  Infomentor, klasskonferenser, utvecklingssamtal
 •  Medarbetar- och lönesamtal
 •  Rutiner för SAM
 •  Kalendarium för inflytande och delaktighet på verksamhets- och kommunnivå, klassråd, elevråd, föräldraråd/möten, Arbetsplatsträffar (APT) Lokal samverkansgrupp (LSG), Central samverkansgrupp (CSG).
 •  Digital dokumentation  och information
 •  Enkäter, intervjuer, verksamhetsbesök

Senaste publiceringsdatum: 2015-07-17

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen