Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Regler för barnomsorgen


RÄTT TILL PLATS

8 kap skollagen
Erbjudande av förskola

3§ Barn som är bofasta i Sverige och som inte har börjat i förskoleklassen eller i någon utbildning för fullgörande av skolplikten ska erbjudas förskola enligt vad som anges 4-7§§.
Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger.

4§ Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, om inte annat följer av 5-7§§.

5§ Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

6§ Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

7§ Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling i form av förskola.

9§ Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver.

Plats inom barnomsorgen bör erbjudas omgående. Vid eventuell kö gäller anmälningsdatum för inplacering i turordning och max 3 månaders väntetid efter det att anmälan kommit in.
Man kan inte få plats för kortare tid än två månader.

Senaste publiceringsdatum: 2018-09-19

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen