Hem

Kungörelse

Kungörelse till kommunfullmäktige den
23 april


Kommunfullmäktige i Ydre sammanträder måndagen den
23 april kl. 18:30 i Ydresalen

Upprop av närvarande ledamöter

Val av justerande och kungörelse av tid för justering

1. Godkännande av kungörelse för sammanträdet

2. Allmän debattimme för ledamöter

3. Revisionsberättelse för Ydre kommun gällande verksamhetsåret 2017 samt fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda

4. Årsredovisning för Ydre kommun för år 2017

5. Årsredovisning för Ydrebostäder AB för år 2017

6. Årsredovisning för kommunalförbundet ITSAM för år 2017

7. Revisionsrapport - granskning av rutiner för fakturering

8. Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § och rapportering enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen (SoL) gällande ÄO, HO och IFO för 2017

9. EJ verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service för funktionshindrade (LSS) för 2017

10. Vindkraftspark Grevekulla – ansökan om ändrat tillstånd

11. Separering av väg och gatubelysning, Trafikverket-kommunen

12. Uppdaterade bolagsdokument Kommunassurans Syd Försäkrings AB

13. Ombud vid bolagsstämma i kommunassurans Syd Försäkrings AB

14. Pensionspolicy för Ydre kommun – komplettering

15. Svar på motion från Bengt Malm om att Ydre kommun bör prioritera satsningar som gör att skolorna kan bibehålla sin höga kvalitet

16. Avsägelse av förtroendeuppdrag från Mona Stavholt (KD) som ersättare i kommunfullmäktige

17. Medborgarförslag om information till allmänheten om snöröjning för att undvika irritation

18. Medborgarförslag om ett ljusare, finare och mer välkomnande centrum i Österbymo

19. Ledamöternas interpellationer och (enkla) frågor

20. Informationer

21. Allmänhetens frågestund


Anders Andersson
Ordförande

Marie Hillman
Sekreterare


För kännedom:

Fullmäktiges sammanträden är offentliga och allmänheten är välkommen att som åhörare besöka sammanträdet. Handlingar innehållande kommunstyrelsens förslag till beslut och den utredning, skrivelser och annat material som hör till ärendet finns tillgängligt på kommunkansliet, biblioteket i Österbymo och Hestra, Asby lanthandel, Rydsnäs handel, Äppelmynta i Hestra, samt hos fullmäktiges ledamöter och ersättare.

Denna kungörelse anslås tiden 2018-04-13 – 2018-04-23 på följande platser:

- kommunens anslagstavla på kommunkontoret i Österbymo

- Biblioteket i Österbymo och Hestra

- Rydsnäs handel

- Asby lanthandel

- Äppelmynta i Hestra

- Ydre Kommuns hemsida www.ydre.se /anpassad till Pul/

Senaste publiceringsdatum: 2018-04-16

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen