Hem

Granskning av detaljplan för Rydsnäs 1:87 och del av Rydsnäs 1:24

Ett förslag till detaljplan för Rydsnäs 1:87 och del av Rydsnäs 1:24 har upprättats

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utvidgning av befintlig camping, småbåtshamn och badplatser vid sjön Östra Lägern. Planområdet är beläget ca 500 meter norr om Rydsnäs tätort.

Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd enligt plan- och bygglagen (PBL 5 kap 11§) under 2016-12-09 – 2017-01-20. Ett samrådsmöte hölls 2017-01-10 i Restaurang Ryzätra i Rydsnäs tätort. De synpunkter som inkommit under samrådet finns redovisade i en samrådsredogörelse tillsammans med kommunens kommentarer.

När samrådet är klart ska kommunen (enligt PBL 5 kap 18§) i en underrättelse informera om sitt planförslag och låta det granskas under en viss tid. Under granskningstiden ska kommunen hålla förslaget tillgängligt för alla som vill granska det.

Granskning av detaljplanen pågår under tiden 6 mars – 2 april 2017.

Planhandlingarna finns under granskningstiden tillgängliga på kommunkontoret och biblioteket i Österbymo samt på kommunens hemsida under Boende & Miljö, Detaljplaner

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 2 april till
Ydre kommun, Kommunkontoret, 570 60 Ydre.

Frågor kring detaljplanen besvaras av
Linda Tubbin, Planarkitekt Metria AB, tel. 010-121 89 76
eller Urban Tordsson, Teknisk chef Ydre kommun, tel. 0381-66 12 34Senaste publiceringsdatum: 2017-03-03

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen