Hem

Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS
LSS ger personer med vissa funktionshinder laglig rätt till personlig assistans och en rad andra former av stöd och service. Syftet med lagen är att främja människors rätt till jämlikhet och delaktighet i samhällslivet. Stöd och service enligt LSS är en rättighet, vilket bland annat innebär att du kan överklaga till domstol om du anser att du inte får dina behov tillgodosedda.

Vilka personer omfattas av LSS?
Stöd och service enligt LSS kan ges till tre olika grupper av personer med funktionshinder - tre personkretsar:

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3. Personer som till följd av andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd eller service.

Rådgivning och personligt stöd
Rådgivning och personligt stöd enligt LSS begärs hos och ges av landstinget:

  • För barn upp till 18 år: hos Barn- och ungdomshabiliteringen
  • För vuxna: hos LSS råd och stöd till vuxna

Landstingets rådgivning och stöd är avsett vara ett expertstöd som riktar sig både till dig och din familj och är ett komplement till den hjälp du kan få i form av sjukvård, habilitering och rehabilitering. Sjukvårdande behandling eller rehabilitering kan inte begäras som en rättighet enligt LSS. Ansökan kan göras muntligt eller skriftligt och du kan få ansökningsblanketter från landstinget eller från kommunen.

Personlig assistans
Personlig assistans beviljas huvudsakligen dig som har behov av hjälp med personlig hygien, intagande av måltider, toalettbesök, av- och påklädning samt att kommunicera med andra. Personlig assistans kan därutöver beviljas för insatser som du utför tillsammans med assistenten. Om assistansbehovet överstiger 20 timmar per vecka kan du ansöka om personlig assistans direkt hos försäkringskassan. Om du ansöker hos kommunen och det beviljade timantalet uppgår till 20 timmar eller mer anmäls ärendet till försäkringskassan. Försäkringskassans insats kallas allmänt för LASS (Lag om assistansersättning). Personlig assistans kan utföras av kommunal personal eller beviljas i form av ekonomisk ersättning för att du ska kunna anlita privat utförare, kooperativ etc. Tillfälligt utökat behov av personlig assistans söker du hos kommunen. Om behovet av utökningen är stadigvarande söker du insatsen direkt hos försäkringskassan.

Ledsagarservice
Ledsagarservice är till för dig som behöver hjälp för att komma ut bland dina vänner och andra människor och kunna delta i kulturliv och fritidsaktiviteter.

Kontaktperson
Kontaktpersonen skall fungera som en medmänniska/vän/kompis för dig som behöver hjälp att få kontakt med andra människor, komma ut i samhället eller bara vill ha någon att prata med.

Avlösarservice i hemmet
Den som vårdar en anhörig i hemmet kan få hjälp genom att en avlösare tillfälligt övertar omvårdnaden av den funktionshindrade i syfte att den anhörige ska kunna få avkoppling eller uträtta sysslor utanför hemmet (ej arbete).

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Korttidsvistelsen ska ge miljöombyte och rekreation för den funktionshindrade och/eller avlösning för den anhörige. Den kan också avse att bryta ett beroendeförhållande mellan barn och föräldrar.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år Till och med juli det år man fyller 13 år erbjuds skolbarnomsorg inom kommunens ordinarie fritidsverksamhet. Ungdomar som därefter har behov av fortsatt tillsyn och tillhör personkrets 1 eller 3 har rätt till fortsatt tillsyn. Korttidstillsynen avser att tillförsäkra alla ungdomar en trygg, meningsfull och stimulerande sysselsättning i anslutning till skoldagen samt under lov och studiedagar.

Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan få bo i en annan familj, i bostad med särskild service eller i ett elevhem i anslutning till en skola med specialinriktning på det aktuella funktionshindret.

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad
För dig som är vuxen finns olika former av boende:

  • Gruppboende — egen lägenhet med gemensamhetslokaler och personal dygnet runt. Andrahandskontrakt.
  • Individuellt stödboende — egen lägenhet med tillgång till personal efter överenskommelse samt vid oförutsedda behov. Förstahandskontrakt.
  • Annan särskild anpassad bostad — kommunen kan hjälpa till med att få en lägenhet fysiskt anpassad utifrån ditt funktionshinder. Förstahandskontrakt.

Daglig verksamhet
Den dagliga verksamheten är till för dig i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte studerar. Daglig verksamhet syftar till att ge dig stimulans, utveckling och gemenskap samt en meningsfull sysselsättning och ska anpassas utifrån dina individuella behov. Personer ur personkrets 3 har inte rätt till daglig verksamhet.

Individuell plan
Du som beviljas insatser enligt LSS kan begära att en individuell plan upprättas i samråd med dig. Planen ska innefatta de insatser som beslutats och planeras för dig.

Avgifter
Insatser enligt LSS är i princip avgiftsfria, men avgift uttages för mat och resor i samband med olika hjälpinsatser. Om barn under 18 år får omvårdnad i ett annat hem än det egna ska föräldrarna i skälig utsträckning bidra till barnets uppehälle.


Om du vill ha mer information om vår verksamhet är du välkommen att ringa till kommunens biståndshandläggare för LSS för mer information.

Senaste publiceringsdatum: 2016-10-27

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen