Hem

Bredband

Ägande och drift
Ydre Kommun äger det av kommunen etablerade fiberoptiska bredbandsnätet inom kommunens gränser. Nätet är sammankopplat med grannkommunernas fiberoptiska bredbandsnät och har redundans i nätet. Kommunalförbundet ITSAM bygger och utökar nätet på kommunens uppdrag och ITSAM har kommunens uppdrag att sköta drift och förvaltning av nätet.

Bredbandsnätet består av stamsträckor och ortsnät/byanät. Stamsträckorna har byggts med kommunala, statliga och EU-medel samt anslutningsavgifter. Utbyggnad, underhåll och drift av nätet ska bekostas av anslutningsavgifter och månatliga nätavgifter.

Anslutnings- och nätavgifter Anslutningsavgiften till bredbandsnätet är 4 995 kronor inklusive moms. Från den 1 januari 2014 betalas anslutningsavgiften direkt till kommunen. Sedan fastighetsägaren tecknat avtal med en tjänsteleverantör om köp av internet, TV eller telefoni betalas även en månatlig nätavgift. Denna debiteras av tjänsteleverantören som sedan betalar in den till kommunen.

Pågående arbeten Under 2014 påbörjas arbetet med en stamsträcka från Hestra via Torpa kyrkby, över Torpön fram till Färjeläget. Denna utbyggnation har gjorts möjlig genom medel från EUs Jordbruksfond för landsbygdsutveckling, Post- och Telestyrelsen samt kommunen.

Kartor som visar den planerade utbyggnaden mellan Hestra och Färjeläget:

1 Torpa
2 Dragsnäs Sunnanå
3 Torpön Nockabo
4 Torpön Boda
5 Torpön Stebbarp
6 Torpön Färjeläget

Olägenheter för fastighetsägare Arbetet med schaktningar kan föra med sig vissa olägenheter för de fastighetsägare som finns utmed sträckan när infarter och tomter mm passeras. När detta är aktuellt kommer kommunen eller entreprenören att ta kontakt med respektive fastighetsägare. Marken återställs till befintligt skick efter utfört arbete. Schaktning på privat mark I vissa fall kommer även schaktning att behöva utföras på privat mark. Kommunen kommer då att kontakta berörda markägare. Vid dessa specifika fall krävs ett avtal mellan kommunen och markägaren. Då betalas även en schablonersättning. Så här ansluter du dig När stamnätet av bredband är klart kan boende i närheten ansluta sin fastighet. Detta görs i ett så kallat ”byalagskoncept”. Detta koncept innebär att boende i ett närområde går samman i s.k. byalag och själva genomför grävning för nedläggning av kanalisation för fiber mellan stamnätet och den egna fastigheten. Kommunen, som äger hela nätet, tillhandahåller material upp till 200 meter från stamnätet för förbindelsen och övervakar (genom kommunalförbundet ITSAM) att installationen genomförs på rätt sätt. Kostnaden för material utöver 200 meter är cirka 47 kronor per meter inklusive moms.

Fördelar med fiber Optisk fiber är den bästa, säkraste och mest långsiktiga lösningen för dagens behov av snabb kommunikation via Internet, telefoni och TV. Andra lösningar som t.ex. koppar, mobilt bredband och radiosignaler klarar inte framtidens krav på överföringshastigheter. Fiberns kommersiella och tekniska livslängd beräknas till minst 40 år.

Så här gör du Här finns en instruktion för hur du som fastighetsägare kan ansluta din fastighet till bredband: Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutningPDF (PDF Grävanvisning) Du behöver även dessa dokument; Beställning Fiberanslutning(PDF Fiberavtal) MarkupplåtelseavtalPDF (PDF Ledningsrättsavtal) Båda blanketterna skickas till denna adress: Kommunalförbundet ITSAM Att. Birgitta Johansson Storgatan 36 A 590 36 Kisa

Kontaktpersoner för frågor och ytterligare information: Anette Blomqvist, projektsamordnare 0494-197 27 anette.blomqvist@itsam.se

Benny Dahlqvist, projektör 073-986 40 84 benny.dahlqvist@infracomab.se

Byalag kan få stöd till Bredband
Nu finns möjlighet till bidrag för byalag i samband med anslutning till bredbandet.

Frågor om detta bidrag besvaras av Länsstyrelsen Östergötlands kontaktpersoner: Mikael Sleman, 010-223 53 60 eller Jonas Jernberg, 010-223 52 94

Länk till Jordbruksverkets information

VÖKBY Bredband AB - tjänsteleverantör i bredbandsnätet i Ydre

VÖKBY Bredband AB levererar bredbandstjänster inom bland annat Ydre kommun. Detta innebär att bolaget erbjuder bredbandstjänster via fiber på såväl landsbygd som tätort där nätet är utbyggt.

VÖKBY Bredband AB bildades i oktober 2003. Bolagets uppgift är i första hand att förse boende och företag i Vadstena, Ödeshög, Boxholms och Ydre kommuner med bredbandstjänster i form av Internet, TV och telefoni. Bolaget säljer även tjänster till andra stadsnät.

Startavgiften vid köp av tjänster från VÖKBY Bredband AB är för närvarande (2014) 2495 kronor inklusive moms. Månadsavgifter och engångsavgifter för olika tjänster och kapacitet framgår av information på bolagets hemsida – http://www.vokby.se/

Kontaktperson för frågor och ytterligare information: Frank Gunnarsson 0142-680 601, frank.gunnarsson@vokby.se


"Länk till Jordbruks- och landsbygdsutveckling"

http://ec.europa.eu/agriculture/index_sv.htm

Senaste publiceringsdatum: 2015-04-20

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen